ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (2) 8, 269-287

КАНАЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Тамара Станковић, Александра Анђелковић, Горан Миловановић

Резиме:  Континуирани раст органске производње у Републици Србији намеће питање постојања адекватних канала дистрибуције ових производа, будући да они захтевају специфичне услове чувања и дистрибуције. Осим тога, развој производње органске хране и тражња за овим производима указују да овај тржишни сегмент није занемарљив. Управо то указује на потребу за анализом степена задовољства корисника органске хране постојећим каналима дистрибуције. Да ли постоје адекватни канали за дистрибуцију органске хране? Колико поверење потрошачи имају у постојеће канале и да ли степен поверења у канале дистрибуције може утицати на одлуку потрошача? Ово су само нека питања која се намећу. С тим у вези, у раду је предмет истраживања постојећа дистрибутивна мрежа органских производа у Републици Србији, као и степен задовољства и поверења потрошача у исту, а у циљу дефинисања смерница и препорука за редизајнирање дистрибутивне мреже органске хране. Ради одговора на истраживачка питања спроведено је емпиријско истраживање на подручју Републике Србије, а за потребе анализе резултата коришћени су следећи статистички методи: АНОВА, МАНОВА, кластер анализа и дескриптивна статистика.

Кључне речи:  канали дистрибуције; органска храна; тржиште; потрошачи

ПДФ датотека чланка: КАНАЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ