ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (4) 3, 459-480

ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА


Марко Савићевић, Петар Веселиновић, Никола Макојевић

Резиме:  Земље Западног Балкана, које су у процесу закаснеле транзиције, не успевају да искористе могућности које са собом доноси глобализација и уклањање баријера слободном протоку капитала, технологије, знања, људи и информација. И поред уласка значајног стока страног капитала у ове земље, оне нису успеле да значајније унапреде технолошки ниво производње и конкурентност својих привреда. Предмет истраживања овог рада је испитивање утицаја феномена глобализације на остварени ниво конкурентности економија Западног Балкана, као и земаља Централне и Источне Европе, у периоду пре појаве КОВИД кризе. Питање које се у раду намеће је у којој мери је процес глобализације и улазак транснационалних корпорација у земље Западног Балкана утицао на конкурентност њихових привреда. Ова два питања се прожимају у великом опсегу с обзиром да владе транзиционих земаља сматрају да ће прилив страног капитала, у форми високо софистициране технологије, истовремено омогућити окончање процеса транзиције и одлучније укључивање пет земаља Западног Балкана у глобалне инвестиционе и трговинске токове. Спровдено истраживање је потврдило да степен укључености у међународне економске токове има статистички значајан и позитиван утицај на раст конкурентности, те да су ти ефекти више изражени у региону Западног Балкана у односу на регион Централне и Источне Европе.

Кључне речи:  глобализација; конкурентност; транзиција; транснационалне корпорације; бруто домаћи производ; Западни Балкан; Централна и Источна Европа

ПДФ датотека чланка: ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА