ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (3) 2, 315-340

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ У ФУНКЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Петар Веселиновић, Марија Вељковић

Резиме:  Емпиријско истраживање интелектуалног капитала у функцији регионалног развоја Републике Србије има за цилј да покаже и објасни функцију интелектуалног капитала у регионалном развоју Републике Србије, и укаже на диспаритете националних региона у погледу економске развијености и ресурса интелектуалног капитала. Интелектуални капитал данас је један од најзначајнијих друштвених подсистема који по свом опсегу и утицају стиче све већи значај у развоју модерног друштва. Као сложен, динамичан лјудски процес употребе знања, интелектуални капитал се веже уз појам „Нове економије“ засноване на знању. Интелектуални капитал на макроекономском нивоу је ново подручје истраживања које се фокусира на разумевање, мерење и извештавање о нематеријалној имовини која може имати утицај на стварање националног богатства. Концепт интелектуалног капитала је апстрактан, недвосмислен и сложен, што доводи до бројних разлика у тумачењу ове економске категорије. Резултати емпиријског истраживања потврдили су да је интелектуални капитал у значајној линеарној функционалној релацији са економским растом у Републици Србији - у 63,5% случајева економски раст је објашњен ресурсима интелектуалног капитала у периоду 2012-2018. Исто тако, истраживање је потврдило значајне неравномерности у развијености и расположивим ресурсима интелектуалног капитала у регионима Републике Србије.

Кључне речи:  интелектуални капитал; регионални развој; макроекономски ниво; економија заснована на знању

ПДФ датотека чланка: ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ У ФУНКЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ