ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (1) 8, 133-151

АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНАНТНИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Кристијан Ристић, Мирјана Јемовић

Резиме:  Након финансијске дерегулације која је обележила последње две деценије 20. века, банке су изгубиле монополску позицију и суочиле се са бројним конкурентима на тржишту финансијских услуга. Борећи се за свој тржишни удео, банке су почеле да одобравају кредите по релаксираним кредитним условима. Оваква њихова политика резултирала је порастом удела проблематичних, односно неперформансних кредита (НПЛс) и у коначном утицала на повећање кредитног ризика у банкарском сектору. Удео неперформансних кредита у укупним кредитним пласманима указује на квалитет банкарске активе, услед чега је анализа њиховог стања и кретања важан параметар при оцени стабилности банкарског и укупног финансијског сектора. Рад има за циљ да кроз анализу кретања НПЛ у банкарском сектору Републике Србије у периоду 2010-2019. година идентификује детерминанте које су значајно утицале на размере кредитног ризика. За потребе истраживања коришћен је векторски ауторегресиони модел (ВАР), а резултати су потврдили да бруто-домаћи производ, инфлација, незапосленост, стопа приноса на укупну активу (РОА), оперативна ефикасност, стопа адекватности капитала и диверзификација прихода утичу на НПЛ. Анализа је показала да је ниво проблематичних кредита условљен дејством бројних фактора, како макроекономских, тако и оних који су специфични за банкарско пословање, а које регулаторни органи морају имати у виду при оцени кредитног ризика са којим се суочава банкарски сектор.

Кључне речи:  НПЛ; детерминанте; ВАР; банкарски сектор РС

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНАНТНИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ