ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (1) 3, 33-52

ДВОФАЗНИ ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ ДИСТРИБУЦИЈЕ БОГАТСТВА


Огњен Радовић, Зоран Томић, Јелена З. Станковић

Резиме:  Проблем дистрибуције богатства и новца заокупља велику пажњу економиста, али и истраживача из других научних области, као што је статистичка физика и еконофизика. Креира се све већи број модела и симулација са циљем да се што боље схвати процес дистрибуције богатства и како се долази до равнотежног стања система дистрибуције. Такође, све већи број радова се бави и анализом утврђивања преовлађујуће пропорције, тако да, за разлику од ранијих година када је Парето принцип био “80-20”, данас се на основу истраживања утврђује да тај принцип гласи “90-10”, па чак и “90-20”. У овом раду презентован је модел заснован на симулацији за опис динамике дистрибуције богатства. Тестирана су два модела експоненцијалне функције, и то: једнофазни модел који користи функцију у облику Њутновог закона хлађења и двофазни модел са експоненцијалном функцијом. Утврђено је да опадајућа експоненцијална функција на адекватан начин описује динамику расподеле богатства, посебно у моделима у којима не постоји могућност задуживања агената, као и то да се у овим моделима може потврдити Парето принцип “80-20”.

Кључне речи:  дистрибуција богатства; експоненцијална функција; Њутнов закон хлађења

ПДФ датотека чланка: ДВОФАЗНИ ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ ДИСТРИБУЦИЈЕ БОГАТСТВА