ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (3) 2, 273-286

ОДНОС ИЗМЕЂУ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ЗЕМЉАМА ОЕЦД-а


Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Иван Миленковић, Бранимир Калаш

Резиме:  Циљ рада је утврдити да ли постоји линеарна повезаност између директних пореза и економског раста. Предмет рада подразумева утврђивање потенцијалне линеарне повезаности између директних пореза и економског раста у земљама ОЕЦД-а, за временски период 1996-2016. година. Анализа укључује пореске облике као што су порез на доходак грађана, порез на добит предузећа и порез на имовину и њихову потенцијалну корелацију са економским растом који је мерен путем стопе раста ГДП-а. Такође, укључен је и раст пореских прихода како би се утврдило да ли непосредно утичу на раст економије у посматраним земљама. Резултати су приказани путем групне и индивидуалне корелационе матрице, како би се идентификовао ниво и интензитет повезаности између датих 286 Ђуровић-Тодоровић ет ал./ Ецономиц Тхемес, 57(3): 273-286 варијабли за сваку посматрану земљу. Резултати групне корелационе матрицес су показали да постоји статистички значајна веза између раста пореских прихода, пореза на доходак грађана и пореза на добит предузећа и бруто домаћег производа у земљама ОЕЦД-а. Међутим, битно је нагласити да порез на имовину и бруто домаћи производ нису значајно корелисани на нивоу ОЕЦД-а, што је логично имајући у виду ниско учешће овог пореског облика у наведеним земљама.

Кључне речи:  директни порези; економски раст; корелација; ОЕЦД земље

ПДФ датотека чланка: ОДНОС ИЗМЕЂУ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ЗЕМЉАМА ОЕЦД-а