ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (4) 5, 503-517

ДИСКРИМИНАЦИОНА АНАЛИЗА – КОРИСНО ОРУЂЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ТРАЖЊЕ У МОТЕЛИМА У СРБИЈИ


Лазар Павић, Божидар Вељковић, Бојан Сешел

Резиме:  У раду је представљен значај дисркиминационе анализе као корисног оруђа за предвиђање тражње у мотелима у Србији. Кроз представљени преглед литературе утврђено је да не постоји велики број истраживања која су са бавила питањем потреба транзитних туриста, упркос чињеници да транзитни туризам јесте један од приоритетних облика туризма за Републику Србију, у складу са постављеном Стратегијом развоја туризма у Републици Србији за текући период. Анкетни упитник коришћен је као главни метод за прикупљање података. На основу резултата издвојено је 14 димензија очекивања потенцијалних гостију мотела у Србији. Резултати дискриминационе функцијске анализе показали су како очекивања потенцијалних гостију мотела у Србији утичу на главни разлог путовања гостију, док су резултати каноничке варијационе анализе показали утицај тих очекивања на преферирану услугу у мотелима у Србији.

Кључне речи:  Дискриминациона анализа; мотел; димензије очекивања гостију; Србија; угоститељство; транзитни туризам

ПДФ датотека чланка: ДИСКРИМИНАЦИОНА АНАЛИЗА – КОРИСНО ОРУЂЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ТРАЖЊЕ У МОТЕЛИМА У СРБИЈИ