ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (2) 5, 221-238

МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Милан Михајловић

Резиме:  Дугогодишње присуство процесне оријентације у економској теорији и пракси показује њену корисност за остварење цилјева предузећа и његових стејкхолдера. Међутим, са друге стране, то не значи да у овој области нема простора за унапређење. Напротив, контекст у коме предузећа послују се значајно мења, готово на дневној основи, те треба тражити нове начине за унапређење процеса како би се одговорило садашњим али и будућим захтевима корисника. Основни циљеви овог рада јесу дефинисати концепте везане за пословне процесе, управљање пословним процесима и истражити примену метода и техника континуираног побољшавања процеса и система управљања у целини. Затим, истражити примену метода и техника унапређења квалитета процеса у предузећима индустрије млека у Републици Србији, са полазном хипотезом да унапређење квалитета процеса директно утиче на конкурентску позицију предузећа. За теоријски део рада кориштена је релевантна литература из области управљања процесима и области управљања квалитетом, док је за емпиријски део рада коришћен структурирани анкетни упитник на основу кога је спроведено истраживање. На основу анализе података добијених истраживањем дошло се до закључка да се у предузећима индустрије млека у Републици Србији за унапређење квалитета пословних процеса доминантно користи метода заснована на ПДЦА циклусу.

Кључне речи:  процес; квалитет; ПДЦА циклус; управљање процесима; континуирано побољшање; процесна оријентација

ПДФ датотека чланка: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ