ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (2) 5, 217-241

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ


Младен Крстић, Тамара Миленковић-Керковић

Резиме:  Управљање отпадом, еколошка свест и заштита животне средине бивају све актуелније теме почетком 21. века, а у прилог томе и говори чињеница да се све већи број аутора бави проучавањем еколошког права и глобалним нивоом еколошке свести у свету. Савремено потрошачко друштво се одликује креирањем велике количине разних врста отпада. Циљ је креирати савремен систем интегралног управљања отпадом како би се циклус производње и коришћења заокружио процесом рециклаже производа на крају корисног века употребе. Рад се бави прегледом европске и анализом српске регулативе у области управљања отпадом. Европско законодавство у области управљања отпадом је старије и далеко развијеније у односу на степен регулативе ове области у Србији, тако да оно представља основу за развој законске регулативе код нас. Актуелна регулатива у Србији у области управљања отпадом се у великој мери ослања на регулативу у ЕУ, али је услед недовољно искусних и стабилних институција код нас примена ових прописа испод очекиваног нивоа.

Кључне речи:  Политика заштите животне средине; управљање отпадом; рециклажа; законска регулатива; систем извештавања о отпаду

ПДФ датотека чланка: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ