ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (3) 5, 385-406

УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПОРНИЈЕ БАНКЕ И СТАБИЛНИЈИ ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ


Јелена Радојичић, Предраг Радовановић

Резиме:  Глобална финансијска криза обновила је интересовање за увођење уског банкарства (енгл. Narrow Banking), које је постало актуелна тема, како у политичким, тако и у академским круговима. Постоје ставови да су банке максимизирале приносе путем претеране кредитне експанзије, док су губици повезани са преузимањем превеликих ризика у прекризном периоду пали на терет пореских обвезника. На основу идеје да савремени финансијски системи имају структуралне проблеме чије решавање захтева фундаменталну реформу, покренут је нови талас предлога за регулаторно решавање проблема. У њиховој основи је уклањање могућности да банке емитују кредитни новац, који ужива имплицитне и експлицитне државне гаранције. Концепт уског банкарства, као једна од варијанти банкарства са пуним резервама, пружа еx-анте исти ниво заштите банкарским депозитима, као и новцу који емитује централна банка. Мотиви за примену овог концепта леже у томе да банке постану отпорније на јурише депонената, да се избегне стварање спекулативних „балона” а финансијски систем учини стабилнијим. У раду је дат преглед историјских и нових предлога уског банкарства. Поред тога, концепт уског банкарства анализиран је из аспекта основних карактеристика и циљева, уз критички осврт на проблеме и успешност могуће имплементације.

Кључне речи:  кредитни новац; морални хазард; финансијска криза; уско банкарство; финансијска стабилност

ПДФ датотека чланка: УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПОРНИЈЕ БАНКЕ И СТАБИЛНИЈИ ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ