ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (1) 8, 117-130

КОНЦЕНТРАЦИЈА ТРЖИШТА РЕВИЗИЈСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Кристина Мијић, Дејан Јакшић, Бојана Вуковић

Резиме:  У раду је спроведено истраживање и анализа концентрације тржишта ревизијских услуга у Републици Србији у периоду 2008-2011. година. Концентрација на тржишту ревизијских услуга мерена је Херфиндахл Хирсчман индексом (ХХИ) и Индексом концентрације (ЦРн) на бази независних варијабли: пословни приход, нето резултат, број запослених и број клијената ревизије. Резултати истраживања концентрације ревизијског тржишта на бази пословног прихода као најреферентније варијабле указују да тржиште ревизијских услуга у Републици Србији има умерену концентрацију и да има карактеристике олигопола. Међутим, посматрајући концентрацију тржишта према осталим варијаблама, уочава се да није присутна доминација „велике четворке“ по питању висине нето резултата, броја запослених и броја клијената. Разлике између вредности показатеља концентрације потврђују претходна истраживања тржишта ревизијских услуга у Републици Србији о непостојању корелације између пословног прихода и нето резултата ревизијских фирми и релативно високој цени ревизијских услуга „велике четворке“.

Кључне речи:  тржиште ревизијских услуга; „велика четворка“; концентрација.

ПДФ датотека чланка: КОНЦЕНТРАЦИЈА ТРЖИШТА РЕВИЗИЈСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ