ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 8, 541-560

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ КАО ДОПУНА ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ У СРБИЈИ


Јелена Кочовић, Татјана Ракоњац-Антић, Весна Рајић

Резиме:  Здравствено осигурање представља систем обезбеñења од финансијских губитака, који могу бити проузроковани високим трошковима лечења и опоравка осигураника уколико су они повреñени, болесни, неспособни за рад итд. Развој система здравственог осигурања је од изузетне важности за целокупно становништво и економију Србије. У Србији преовладава обавезно здравствено осигурање уз могућност примене добровољног здравственог осигурања. Постоје велике потешкоће у реализацији права по основу обавезног здравственог осигурања услед недовољности финансијских средстава, проблема у организацији итд., а систем добровољног здравственог осигурања није развијен. Циљ рада је анализа положаја добровољног здравственог осигурања у Србији, предлагање мера за подстицај развоја добровољног здравственог осигурања, које ће имати ефекте на јачање ефикасности и квалитета укупног здравственог осигурања у реалним економским условима.

Кључне речи:  здравље; обавезно здравствено осигурање; добровољно здравствено осигурање

ПДФ датотека чланка: ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ КАО ДОПУНА ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ У СРБИЈИ