ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (2) 2, 151-166

ИНТЕРНА КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА – ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО РЕВИДИРАНОГ ЦОСО МОДЕЛА


Јован Крстић, Милица Ђорђевић

Резиме:  У остваривању своје пословне активности предузећа су непрестано изложена ризику. Један од значајних механизама за смањење ризика је интерна контрола, као скуп политика и процедура које менаџмент успоставља ради реализације циљева предузећа. У раду се указује на развој нове парадигме интерне контроле – интерне контроле базиране на ризику. При томе, полази се од ревидираног ЦОСО модела који не само да представља допуну традиционалног модела управљања ризиком, већ и омогућава правовремено идентификовање, управљање и праћење ризика предузећа у савременом пословном амбијенту. Адекватно дизајниран и имплементиран систем интерне контроле који се базира на ризику, у функцији је остваривања циљева везаних за ефективност и ефикасност пословања предузећа, поузданост финансијског извештавања и усклађеност са одговарајућом нормативном регулативом.

Кључне речи:  интерна контрола; ризик; управљање ризиком; традиционални ЦОСО модел интерне контроле; ревидирани ЦОСО модел интерне контроле; одредбе-одељци 302 и 404 СОX закона

ПДФ датотека чланка: ИНТЕРНА КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА – ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО РЕВИДИРАНОГ ЦОСО МОДЕЛА