ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (1) 4, 47-62

ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ


Андриела Витић-Ћетковић, Соња Јовановић, Бојан Крстић

Резиме:  Процес глобализације пружа велике могућности, али и ризике за економски, социјални и еколошки развој туризма. Меñутим, он такоñе ствара економске, социјалне и еколошке ризике. Ове ризике појачавају и тренутни услови светске економске кризе. Циљ овог рада је да истражи шансе и изазове за развој туризма које глобализација и економска криза доносе. Након разматрања детерминанти развоја туризма у постојећим условима, фокус у истраживању је стављен на Црну Гору и Србију, које настоје да се интегришу у ЕУ. Туризам би требало да пружи допринос будућој ефективној економској интеграцији, па је због тога релевантно извршити репозиционирање понуде туристичког производа сагласно принципима одрживог туризма, и Црну Гору и Србију учинити атрактивним туристичким дестинацијама. У том правцу разматрају се постојећи услови, могућности и фактори за унапреñење конкурентности туризма Црне Горе и Србије на светском туристичком тржишту.

Кључне речи:  конкурентност; туризам; Црна Гора; Србија; одрживи туризам; маркетинг туристичке дестинације; глобализација.

ПДФ датотека чланка: ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ