ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 9, 651-666

ГЛОБАЛНА МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТНОСТ


Александар Грубор

Резиме:  Процес глобализације резултирао је развојем нове парадигме међународног пословања паралелно са глобализацијом тржишта, глобализацијом производа и глобализацијом пословног процеса. Пословање на савременом глобалном тржишту захтева познавање сложених развојних трендова и основа остваривања маркетинг конкурентности. Промене у глобалном окружењу, с једне стране, омогућују компанијама остваривање слободнијег приступа тржишту, док, с друге стране, недвосмислено мењају услове остваривања дугорочно одрживе конкурентности. Глобална маркетинг конкурентност све више почива на рационалном коришћењу расположивих пословних ресурса, активном иновирању маркетинг кноw-хоwа, оријентацији како на купце, тако и на конкуренте. У њеној основи налазе се одржива и преносива конкурентска предност, коју глобални потрошачи истовремено доживљавају као предност за купце. Глобалне компаније теже стварању високе апсолутне вредности, односно високе вредности у односу на конкуренте уз што ниже трошкове. То подразумева проналажење начина да се задовоље глобални изазови којима конкуренти неће моћи лако или у краћем временском периоду адекватно да одговоре.

Кључне речи:  глобализација; маркетинг конкурентност; конкурентска предност.

ПДФ датотека чланка: ГЛОБАЛНА МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТНОСТ