ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 2, 343-353

УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ПРЕДУЗЕЋА


Бојан Крстић, Марија Анђелковић Пешић, Александра Анђелковић

Резиме:  Циљ рада је да истакне неопходност континуираног преиспитивања перформанси пословних процеса како би се у њима открила тзв. 'слаба' места и неефикасни процеси трансформисали у ефикасне. Неефикасне процесе, углавном, карактерише непродуктивно коришћење ресурса и непотребни, сувишни трошкови. У готово сваком процесу могу се идентификовати активности које не стварају вредност и проузрокују неефикасност. Да би идентификовали ове активности, менаџери морају континуирано пратити перформансе процеса, односно мерити их и анализирати. Најчешћи фактори неефикасности јесу варијације у времену трајања или квалитету резултата активности. Мапирање и анализа процеса менаџерима показује где се и зашто се варијације јављају, како би могли да иницирају корективне акције за њихово елиминисање и обезбеђење жељених, стандардних нивоа перформанси процеса. Крајњи циљ унапређења перформанси пословних процеса јесте побољшање економске ефикасности и конкурентске позиције предузећа.

Кључне речи:  процеси; перформансе; варијације у перформансама процеса; перформансе времена извршења активности; перформансе квалитета; ефективност и ефикасност процеса; конкурентност предузећа.

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ПРЕДУЗЕЋА