ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (1) 8, 139-151

РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ


Ана Крстић

Резиме:  Значај маркетиншке комуникације као компоненте маркетинг микса, драматично се повећао током последње деценије XX века. Како се број промотивних активности једне организације увећава, тако расте и потреба за њиховим координирањем. Због тога се све више примењује систем интегрисане маркетиншке комуникације, помоћу којег организација координира своје промотивне активности, како би јавности пренела јасну, доследну, уверљиву, снажну и конкурентну поруку, како о себи, тако и о својим производима / услугама. Циљ интегрисане маркетиншке комуникације је да праву поруку саопшти на прави начин, правим људима, на правом месту, у правом тренутку. Интегрисана маркетиншка комуникација омогућава посматрање целине промотивног процеса, уместо фокусирања само на поједине инструменте, као и координацију активности промоције и комбиновање најбољих особина различитих инструмената, тако да они делују у хармонији или синергији. Примена концепта интегрисане маркетиншке комуникације може да доведе до доследнијег и јаснијег позиционирања организација и њихових производа / услуга у свести купаца, као и до бољих пословних и продајних резултата. Стално променљиво и динамично окружење у коме се маркетиншке комуникације одвијају, као и могућности и ризици тржишта, непрестано утичу на склоп целокупног микса маркетиншких комуникација. Не постоји један, јединствени, најбољи приступ организацији маркетиншке комуникације у циљу постизања интеграције. Он ће зависити од превладавајућих околности у датом тренутку.

Кључне речи:  маркетинг микс; промоција; комуникација; интегрисана маркетиншка комуникација; синергија; циљне групе

ПДФ датотека чланка: РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ  МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ