ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 5, 71-83

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У АУСТРИЈИ


Јадранка Ђуровић-Тодоровић

Резиме:  Порез на доходак физичких лица (грађана) је један од најзначајнијих пореских облика сваке савремене државе.Веома је издашан, еластичан и погодан за реализацију како фискалних, тако и бројних ванфискалних циљева. Код овог пореза долази до пуног изражаја примена принципа опорезивања према економској снази пореског обвезника, а при томе се води рачуна о личним околностима у којима живи и ради порески обвезник. Циљ рада је да укаже на решења везана за систем пореза на доходак физичких лица у Аустрији, на дефинисање пореског обвезника, начин утврђивања пореске основице и на врсту пореске стопе. С друге стране, циљ је да се види да ли овај порески облик одговара фискалним, економским и социјалним циљевима и какви су резултати примене овог пореза, посматрано кроз његову издашност и билансни значај.

Кључне речи:  порез на доходак физичких лица; порески систем Аустрије; порески обвезник; пореска основица; пореска стопа

ПДФ датотека чланка: СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У АУСТРИЈИ