Индекс кључних речи П...

Кључне речи које почињу на слово П

П/Е рацио.

10     УСАГЛАШЕНОСТ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ МЕРИЛА СА ЦИЉЕМ МАКСИМИЗИРАЊА ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ ...     123-136

пандемија

2     УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ...     445-459

пандемија Kовид-19

3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

панел анализа

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ НЕЈЕДНАКОСТИ ДОХОТКА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ: ПАНЕЛ АНАЛИЗА ...     397-413
8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

панел коинтеграциона анализа

5     ПАНЕЛ КОИНТЕГРАЦИОНА АНАЛИЗА ВОЈНИХ РАСХОДА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА БАЛКАНА ...     375-390

панел подаци

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     253-268

парадигма ефикасности

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

паритет куповне моћи

2     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ ...     13-27

ПДВ

3     ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ ...     39-52
3     ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     35-49

ПДЦА циклус

5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238

пенетрација осигурања

5     АНАЛИЗА РАЗВИЈЕНОСТИ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА НА ОСНОВУ СИГМОИДНЕ ФУНКЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЗАПА ...     221-236

пензијске накнаде

2     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НИВОА ПЕНЗИЈСКИХ НАКНАДА У ПРИВАТНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ЈАВНИМ ПЕ ...     145-164

пензијски систем

4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82

пензијски фондови

2     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НИВОА ПЕНЗИЈСКИХ НАКНАДА У ПРИВАТНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ЈАВНИМ ПЕ ...     145-164

пензијско и инвалидско осигурање

4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82

пензиони систем

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383
5     МОДЕЛОВАЊЕ РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА КОРИСТЕЋИ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ АПРОКСИМАЦИЈЕ П ...     243-257

периферија

1     МАКРОЕКОНОМСКА ЕКСТЕРНА (НЕ)РАВНОТЕЖА УНУТАР ЕВРО-ЗОНЕ: ЈЕЗГРО ВС ПЕРИФЕРИЈА ...     257-272

персоналне карактеристике лидера

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

перспективе

2     БРИК ЗЕМЉЕ – ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     27-42

перспективе развоја

13     ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ ...     195-211

перформансе квалитета

2     УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕ ...     343-353

перформансе

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470
4     ЕФЕКТИ ЛЕАН АЛАТА У ПОСТИЗАЊУ ЛЕАН СКЛАДИШТЕЊА ...     517-534
2     УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕ ...     343-353
7     МЕТОДОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ПРОЦЕСА ОДРЖАВАЊА ...     365-390
1     ДЕА ВИНДОВ АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     291-310

перформансе времена извршења активности

2     УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕ ...     343-353

перформансе туризма

6     ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИ ...     89-103

перцепција запослених о зеленим перформансама организације

6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

перцепција и ставови потрошача

2     СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛ ...     19-32

Перцепције

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

перцепције клијената.

2     ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ПРИСТУПА И СХВАТАЊА КОРПОРАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ У ГРЧКОМ БА ...     645-656

перципирана вредност

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

перципирани ризик

1     КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ Р ...     1-20

пешачење и вожња бициклом

2     АКТИВНИ ТРАНСПОРТ И ПУТОВАЊЕ НА ПОСАО У СЕВЕРНОЈ ИРСКОЈ: ЛОНГИТУДИНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПЕР ...     19-39

ПЗЗПО

6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

планина

3     ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     341-356

планинска места.

7     ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА БАЊСКИХ И ПЛАНИНСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА ...     509-522

планински туризам

3     ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     341-356

планирање производње

3     ПЛАНИРАЊЕ ЗАЛИХА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА С ЦИЉЕМ ДА СЕ ОБЕЗЕБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРО ...     515-529

плата

5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90

Платни биланс

6     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА ...     95-116

платно-биланса криза

7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249

платформа

2     ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАН ...     23-44

плурализам

1     ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА ...     139-150

плуралистички контекст управљачких проблемских ситуација

1     ДИЈАЛЕКТИЧКА СИНТЕЗА У ХОЛИСТИЧКОМ ФОРМУЛИСАЊУ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ...     509-526

повезивање

4     УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА ...     559-580

поверење

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94
10     ИЗГРАДЊА ПОВЕРЕЊА, ОДАНОСТИ И ЛОЈАЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОТРОШАЧА ...     297-307
7     КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА ...     619-632

повољно пословно окружење

8     ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - ДА ЛИ СМО СПРЕМНИ НА СЉЕДЕЋИ КОРАК ...     111-135

поврат на просечни акционарски капитал

6     АНАЛИЗА КРЕТАЊА НЕКВАЛИТЕТНИХ КРЕДИТА И ПРОФИТАБИЛНОСТИ НА БАНКОВНОМ ТРЖИШТУ У БИХ ...     341-359

поврат на просечну активу

6     АНАЛИЗА КРЕТАЊА НЕКВАЛИТЕТНИХ КРЕДИТА И ПРОФИТАБИЛНОСТИ НА БАНКОВНОМ ТРЖИШТУ У БИХ ...     341-359

поврће

5     ЗНАЧАЈ ВОЋА И ПОВРЋА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     497-513

погодности

4     ОНО ШТО ВИДИТЕ ЈЕ ОНО ГДЕ ИДЕТЕ: ПРОСТОРНО ПОНАШАЊЕ ТУРИСТА СА КРСТАРЕЊА НА ТУРИСТИЧКИМ ДЕ ...     63-84
5     КАКО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УТИЧЕ НА АТРАКТИВНОСТ ГРАДОВА И УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ? ...     85-103

подаци

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436

позитивне емоције

8     УТИЦАЈ ЕМОЦИОНАЛНОГ РУКОВОЂЕЊА НА СТАВОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ ...     591-605

позиционирање

3     ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНЕ ...     169-185
9     ПОЗИЦИОНИРАЊЕ И ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ СРПСКЕ ХРАНЕ ...     253-263

позиционирање.

12     УПРАВЉАЊЕ МАРКОМ У ФУНКЦИЈИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     297-312

Појас и пут

3     ТРГОВИНСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ОДНОСИ КИНЕ И АФРИЧКИХ ЗЕМАЉА У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ПОЈАС И ПУТ” ...     171-196

показатељи успјешности пословања

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

покретачи економског раста

7     ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ ...     111-125

покретни просек

9     АНАЛИЗА ТРЕНДА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1.03.2006.- 31.03.2009. ...     117-130

покривеност увоза извозом

5     ЗНАЧАЈ ВОЋА И ПОВРЋА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     497-513

пол

8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280
2     ОДНОС СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ ВАРИЈАБЛИ И ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ...     307-324

политика

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498
1     АРИСТОТЕЛОВО ОДРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ У ПОЛИСУ – О ИЗВОРНОМ СПОРУ ЕКОНОМИЈЕ ...     151-164

политика дивиденди

11     БИХЕВИОРИСТИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ...     629-640
12     КОНКУРЕНТНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ПРИМЈЕНУ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ...     629-640

Политика заштите животне средине

5     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...     217-241

политика заштите конкуренције

16     ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     229-240
1     УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРОПИСИМА ЕУ У ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И СИСТЕМА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ЗЕМ ...     173-191

политика и стратегија руралног развоја.

8     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ - ОСНОВА ЗА КР ...     633-649

политике

4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494

политичка комуникација

2     ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА И ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА ...     441-457

политичка макроекономија

5     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ...     85-106

политичка нестабилност

5     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ...     85-106

политичке интервенције

2     АКТИВНИ ТРАНСПОРТ И ПУТОВАЊЕ НА ПОСАО У СЕВЕРНОЈ ИРСКОЈ: ЛОНГИТУДИНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПЕР ...     19-39

политичко учешће

2     ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА И ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА ...     441-457

пољопривреда

2     АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     479-494
6     АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНД ...     399-420
6     ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЈАЧАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ ...     217-230
3     МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     323-342

пољопривредни производи

4     ИНФЛАЦИЈА И ЦЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ...     203-217

пољопривредници

2     АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     479-494

пољопривредно становништво

13     КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ ...     191-199

Пољска

5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350

понашање потрошача

3     ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ ...     499-515
3     ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     35-56

понуда

9     УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА ...     153-166
7     ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕСУРСА ИЗВОРНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     105-125
4     ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА ...     57-75

поређење парова

6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122

порез

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178
3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499
4     ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ПОСЛОВАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА ...     397-414

порез на добит правних лица

2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326

порез на доходак физичких лица

5     СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У АУСТРИЈИ ...     71-83
7     ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     73-83
3     ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     33-46

порези на потрошњу

3     ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ ...     39-52

пореска евазија

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178

пореска основица

5     СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У АУСТРИЈИ ...     71-83
7     ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     73-83

пореска стопа

5     СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У АУСТРИЈИ ...     71-83
7     ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     73-83

пореске стопе

3     ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     33-46

порески обвезник

5     СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У АУСТРИЈИ ...     71-83
7     ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     73-83

порески систем

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178

порески систем Аустрије

5     СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У АУСТРИЈИ ...     71-83

Португал

6     РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА УЛАГАЊА У ВИДУ СДИ ИЗМЕЂУ ЈУЖНЕ ЕВРОЗОНЕ И ЧЛАНОВА ИСТОЧНЕ ЕУ: ПАН ...     519-532

портфолијо

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34

портфолио

1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400

портфолио анализа

4     МОДЕРНА ПОРТФОЛИО ТЕОРИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ ...     671-683
1     МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КАО СРЕДСТВО ЗА АНАЛИЗУ ПОРТФОЛИА ИНВЕСТИЦИЈ ...     329-341

последице

1     ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     433-450

послови небанкарских институција

4     КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ ...     353-376

пословна економија

12     ДЕЗАВУИСАЊЕ ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     633-649

пословна етика

4     ПОЛОЖАЈ ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА У СРБИЈИ ...     203-220
8     ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ ...     241-252

пословна изврсност

3     ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ ...     29-39

пословна култура

3     ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ ...     29-39

пословна одговорност

8     ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ ...     241-252

пословна стратегија

1     СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     1-46
4     ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОМОЋУ УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ ...     193-217

Пословне перформансе

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА ...     17-29

пословне перформансе

4     РАЗВОЈНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ...     487-502
8     СТРАНЕ БАНКЕ У СРБИЈИ – СТРАТЕГИЈА УЛАСКА И ПОСЛОВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     555-570

пословне функције

3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513

пословни буџет

8     ПОСЛОВНИ БУЏЕТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈСКИХ ЦИЉЕВА ПРЕДУЗЕЋА ...     377-392

пословни инкубатор

8     ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - ДА ЛИ СМО СПРЕМНИ НА СЉЕДЕЋИ КОРАК ...     111-135

пословни купци

1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400

пословни модел

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98
2     ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАН ...     23-44

пословни процес

12     УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА ...     181-194

пословни процеси

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

пословни успех

4     РАЗЛИКЕ У ЗНАЧАЈУ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ И ОБРАЗОВАЊ ...     515-531

пословни утицај

8     СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ ...     275-289

пословно-финансијска одлука

5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

пост кризне реформе

1     УЛОГА РЕГУЛАТОРА ТРЖИШТА КАПИТАЛА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ ...     627-644

пост-аквизициони менаџмент

5     ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈ ...     495-512

постмодернизам

1     ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА ...     139-150

потенцијал предузећа

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

потрошач

9     УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА ...     153-166
4     СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА ...     43-55

потрошачи

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121
4     ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ ...     41-49
4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215

Потрошачи

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

потрошачи

3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486
8     КАНАЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     269-287

потрошачки индекс

7     УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ МОНЕТАРНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЦИЉАЊА ИНФЛАЦИЈЕ У КАНАДИ И НА НОВОМ ЗЕЛАНДУ ...     401-414

потрошачки менталитет

6     ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ...     99-112

потрошња

3     ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ВИШЕСТРУКО РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМА И НЕДВОСМИСЛЕНА ПОТРЕБА ЗА КОНЦЕПТОМ ...     175-192

потрошња енергије

3     ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НИГЕРИЈИ: АНАЛИЗА СТРУКТУРНИХ ПРЕКИДА ...     187-201

потцењеност акција

6     ЗНАЧАЈ ИНИЦИЈАЛНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ ...     97-115

поузданост финансијских података

6     ИСПИТИВАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ ВЕЛИКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СКУПОВА ПОДАТАКА КОРИШЋЕЊЕМ БЕНФОРДОВОГ ЗАКОНА ...     515-524

ПР рацио

5     МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ К ...     533-548

права деце

8     СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ ...     275-289

правила придруживања

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

правичност индекс

7     ДИНАМИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРЖИШТА КАПИТАЛА: ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ ...     123-137

правна стечевина Еуропске уније

7     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ЕУ НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ ПРОШИРЕЊА ...     231-240

правни систем

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25

правно наслеђе ЕУ

6     МАТРИЦА ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ...     351-364

право заштите конкуренције

16     ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     229-240

правци реструктурирања и реформи државних предузећа

1     РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО ПРЕДУСЛОВ ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     1-22

праг сиромаштва

3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174

праћење препорука

7     ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРЕПОРУКА У РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ У ДРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-129

превазилажење недостатака зеленашког уговора

5     ОПРАВДАНОСТ ПОСТОЈАЊА ЗЕЛЕНАШКОГ УГОВОРА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ...     517-527

превођење стране валуте

8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128

предвиђање

5     АНАЛИТИЧКИ ХИЈЕРАРХИЈСКИ ПРОЦЕС КАО МЕТОД ПРЕДВИЂАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОЈАВА ЕВАЛУАЦИЈОМ АЛТЕРНА ...     51-65
10     УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДВИЂАЊА – АХП ПРИСТУП ...     151-164
2     ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У Б ...     21-33
1     ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ ...     121-144

предности и мане зеленашког уговора

5     ОПРАВДАНОСТ ПОСТОЈАЊА ЗЕЛЕНАШКОГ УГОВОРА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ...     517-527

предузетник

3     СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈ ...     301-318

предузетници

6     СОЛВЕНТНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА ...     95-108

предузетничка амбиција

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

предузетничка организација

3     СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈ ...     301-318

предузетнички екосистем

7     СТРАТЕШКА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РАЗВОЈУ ОДРЖИВОГ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЕКОСИСТЕМА ...     365-379

предузетнички процес

6     ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСТЕРНИХ ПОДСТИЦАЈА И/ИЛИ ИНТЕРНИХ ПОБУДА ...     85-103

предузетнички услови

6     ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСТЕРНИХ ПОДСТИЦАЈА И/ИЛИ ИНТЕРНИХ ПОБУДА ...     85-103

предузетништво

6     ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСТЕРНИХ ПОДСТИЦАЈА И/ИЛИ ИНТЕРНИХ ПОБУДА ...     85-103
2     ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ ...     21-44
10     «ЗАГОНЕТКА» ПРЕДУЗЕТНИШТВА: НЕКЕ МЕТОДОЛОШКЕ НЕДОУМИЦЕ ...     139-151
1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     439-452
10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479
4     СПЕЦИФИЧНОСТИ И ИЗАЗОВИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ...     319-335

предузетништво жена

4     РАЗЛИКЕ У ЗНАЧАЈУ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ И ОБРАЗОВАЊ ...     515-531

предузетништво могућности

6     ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПОСЛЕДИЦА ЕКСТЕРНИХ ПОДСТИЦАЈА И/ИЛИ ИНТЕРНИХ ПОБУДА ...     85-103

предузећа

6     СОЛВЕНТНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА ...     95-108

предузећа у Срибји

3     ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ ...     29-39

предузеће

5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79
2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
7     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     235-248

преломна тачка

5     ЦВП АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРОШКОВНЕ СТРУКТУРЕ НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА ...     547-562
13     ОГРАНИЧЕЊА ЦВП АНАЛИЗЕ И ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ РЕНТАБИЛИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНОГ ОДЛУЧИВАЊА ...     713-726

препоруке

7     ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРЕПОРУКА У РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ У ДРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-129

прерађивачка индустрија

4     ОТКРИВЕНЕ КОМПАРАТИВНЕ ПРЕДНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     307-327
4     КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У САВРЕМЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: ПРИМЕР СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ...     227-241
7     УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ОБРТНИМ КАПИТАЛОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ: ИСКУСТВА ИЗ СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУ ...     117-131
5     УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ИНОВАТИВНОСТ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИК ...     365-385

прерађивачка предузећа

4     ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ КОНЦЕПАТА БУЏЕТИРАЊА У ПРЕРАЂИВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ - ЕМПИРИЈСКО И ...     61-76

преузимања

7     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ...     525-540

преузимање

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17

Преузимање

2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61

преференције

5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

преференције појединаца

7     РАЗВОЈ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ...     259-280

приватизација

3     ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     45-60

Приватизација

2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20

приватизација

9     ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАКАСНЕЛЕ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ ...     607-614

приватизација.

3     ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ ...     29-39

приватни сектор

6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97

приватност

4     ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка наче ...     187-204

привреда заснована на знању

3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214

привреде у транзицији

1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463

привредна равнотежа

4     ДОПРИНОС ХАЈЕКА И КЕЈНЗА РАЗВОЈУ ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЕКОНОМСКОЈ НАУЦИ ...     487-501

привредна структура

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84
4     ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     369-382

привредни развој

6     ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     253-272
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
4     ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     369-382
2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326
4     УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     501-516

привредни раст

7     ДА ЛИ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОПРИНОСЕПРИВРЕДНОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ? ...     273-282
6     ЕВОЛУЦИЈА „ПРАВИЛА ИГРЕ“, МАКРОЕКОНОМСКА ДИНАМИКА И РЕФОРМСКА ПОЛИТИКА ...     491-507
1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194
1     УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ З ...     1-20
7     ПРИВРЕДНИ РАСТ, РЕЦЕСИЈА И ЈАВНИ ДУГ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И МАКЕДОНИЈИ ...     713-727
5     УТИЦАЈ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     363-379
1     ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ КОНКУРЕНТСКОГ ОКРУЖЕЊА У ПРЕПАНДЕМИЈСКОМ И ПОСТПАНДЕМИЈСКОМ ДРУШТВУ ...     289-306

привредни сектори

3     ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...     433-457

привредни циклуси

10     ЗНАЧАЈ ПРИВРЕДНИХ ЦИКЛУСА У САВРЕМЕНИМ ТРЖИШНИМ ПРИВРЕДАМА ...     153-167

привремено осигурање капитала

8     МОДЕЛИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У УСЛОВИМА КОНЗИСТЕНТНОГ ТРЖИШТА ...     249-267

прилагођавање текућег биланса

3     ЗНАЧАЈ ИЦТ УСЛУГА ЗА УРАВНОТЕЖЕЊЕ ПЛАТНОГ БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     187-204

прилив капитала

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189

прилив СДИ

4     ПОЛИТИЧКИ РИЗИК И КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТЕ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ЗЕМЉ ...     343-367

примарна здравствена заштита.

7     МОДЕЛИ РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ...     83-95

примена ИКТ индекса у предузећима (ИЦТЕИ)

6     ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ ...     529-544

принос на државне обвезнице

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИНОСА НА КОРПОРАТИВНЕ ОБАВЕЗНИЦЕ У КИНИ ...     425-440

принос на уложени капитал

6     ИЗБОР СИСТЕМА МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ У ПРЕДУЗЕЋУ ОРИЈЕНТИСАНОМ НА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОН ...     81-100

приноси

1     ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ ...     121-144

Принципи пословања и права детета

8     СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ ...     275-289

природне туристичке вредности

9     ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ ...     111-129

приступање

3     САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ...     289-304

приступи маркетингу

10     РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ МАРКЕТИНГА ...     599-614

приход од продаје

13     ОГРАНИЧЕЊА ЦВП АНАЛИЗЕ И ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ РЕНТАБИЛИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНОГ ОДЛУЧИВАЊА ...     713-726

проблем ексклузивитета

6     КАКО СЕ МОГУ СМАЊИТИ ТРОШКОВИ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ? ...     67-76

проблеми у ЕМУ

5     ЕФЕКТИ ЕВРОПСКЕ МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ...     685-694

проблеми у тиму

2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319

прогнозе

2     БРИК ЗЕМЉЕ – ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     27-42

прогресивност

3     ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     33-46

продуктивност

2     АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     479-494
7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249
1     УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА ЕКОНОМСКИ РАСТ, ПРОДУКТИВНОСТ И ЗАПОСЛЕНОСТ ...     431-457
7     ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ПОСЛОВАЊА РЕВИЗОРСКИХ КУЋА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 20 ...     409-427

производ

4     ПРОИЗВОД И БРЕНД У МЕЂУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГУ ...     39-50

производи који се издају без лекарског рецепта

1     КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ Р ...     1-20

производи/услуге

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

производња

2     СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     193-210

Пројекат

1     ОВЛАШЋЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА ...     1-12

пројекти.

2     МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЦОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ ...     355-378

промене

5     ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СОКОБАЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА ...     59-69

промењене околности

5     ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ И ВИША СИЛА У СРПСКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ И ИЗВОРИМА МЕЂУНАРОДНОГ УНИФОРМН ...     67-86

промет туриста

4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

Промете метода

7     РАЗВОЈ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ...     259-280

промотивни микс.

9     ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ИЗГРАДЊИ КОРПОРАТИВНОГ БРЕНДА НА Б2Б ТРЖИШТУ ...     281-296

промоција

8     РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ...     139-151
13     БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА ...     651-668

промоција извоза

2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287

промоција.

7     ОН-ЛАЈН ПРОМОТИВНЕ ТЕХНИКЕ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА ПРОМОТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ВЕБ САЈТОВА ...     421-435

проналазак

5     ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У КОНТЕКСТУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     337-350

проневере

7     ПРОЦЕДУРЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ГРЕШАКА И ПРОНЕВЕРА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ...     355-375

пропорционално опорезивање

3     АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     29-41

професионалне карактеристике

5     АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИ ...     77-94

профитабилност

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23
1     ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ЦРМ КОНЦЕПТА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ БАНАКА ...     283-299
7     УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ОБРТНИМ КАПИТАЛОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ: ИСКУСТВА ИЗ СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУ ...     117-131

профитабилност банке

4     УТИЦАЈ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ ПРИХОДА И АКТИВЕ НА ПЕРФОРМАНСЕ БАНАКА У СРБИЈИ ...     197-214

профитабилност предузећа у Србији

3     УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ДУГОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ВЕЛИКИХ НЕФИНАНСИЈКИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ ...     461-477

процена

10     УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДВИЂАЊА – АХП ПРИСТУП ...     151-164

процена квалитета живота

7     РАЗВОЈ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ МОДЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ...     259-280

проценат сиромашних

3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174

процес

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478
5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238
14     ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ:ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ...     669-681
12     УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ...     695-711
7     МЕТОДОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ПРОЦЕСА ОДРЖАВАЊА ...     365-390

процес дизајнирања

3     ПРИСТУП КОЕВОЛУЦИЈЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА НОВОГ ПРОИЗВОДА ...     465-482

процес одлучивања

5     ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ У ПРОЦЕСУ ИЗБОРА ОПТИМАЛНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ АВИО КОМПАНИЈЕ ЕТИХАД АИРВЕЈС ...     499-514

процес придруживања

2     КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ...     415-432

процес приступања

6     МАТРИЦА ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ...     351-364

процес проширења

7     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ЕУ НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ ПРОШИРЕЊА ...     231-240

процес транзиције у средњој и југоисточној Европи

5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87

процеси

2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319
3     ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ ...     29-39
2     УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕ ...     343-353

процесна оријентација

6     ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА ...     407-423
4     ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ФАКТОРА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ...     57-78
5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238

процесна технологија

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

проширење ЕУ

12     ИСТОЧНО ПРОШИРЕЊЕ ЕУРОЗОНЕ: ИЗАЗОВИ ЗА АКТУЕЛНЕ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЕЦБ ...     147-163

психологија

11     БИХЕВИОРИСТИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ...     629-640
12     КОНКУРЕНТНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ПРИМЈЕНУ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ...     629-640

психологија инвеститора

15     ЗАШТО НАСТАЈУ ШПЕКУЛАТИВНИ БАЛОНИ? ...     215 -227

Пут свиле

3     ТРГОВИНСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ОДНОСИ КИНЕ И АФРИЧКИХ ЗЕМАЉА У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ПОЈАС И ПУТ” ...     171-196

путовање колима

2     АКТИВНИ ТРАНСПОРТ И ПУТОВАЊЕ НА ПОСАО У СЕВЕРНОЈ ИРСКОЈ: ЛОНГИТУДИНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПЕР ...     19-39

Индекс: