Индекс кључних речи Б...

Кључне речи које почињу на слово Б

Б2Б бренд

9     ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ИЗГРАДЊИ КОРПОРАТИВНОГ БРЕНДА НА Б2Б ТРЖИШТУ ...     281-296

база података

7     СИСТЕМ ПОДРШКЕ ЗА МАРКЕТИНГ ОДЛУЧИВАЊЕ ...     113-126

Баи-Перрон тест

3     ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НИГЕРИЈИ: АНАЛИЗА СТРУКТУРНИХ ПРЕКИДА ...     187-201

Балансд скоркард

6     ОБРАЧУН ТРОШКОВА И МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАН ...     235-253

Балканске земље

1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463

балканске земље

5     ПАНЕЛ КОИНТЕГРАЦИОНА АНАЛИЗА ВОЈНИХ РАСХОДА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА БАЛКАНА ...     375-390

балканске и небалканске земље

4     ПОЛИТИЧКИ РИЗИК И КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТЕ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ЗЕМЉ ...     343-367

балнеолошки третмани

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

банка

4     ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ ...     53-69

банкарска криза

7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249

банкарска паника

7     ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА КАО ЕX АНТЕ И ЕX ПОСТ АНТИКРИЗНИ МЕХАНИЗАМ У БАНКАРСТВУ ...     535-554

банкарска унија

2     РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     19-37
2     ПРВИ КОРАЦИ КА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БАНКАРСКЕ УНИЈЕ И УТИЦАЈИ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР ЕВРОЗОНЕ ...     25-38

банкарски сектор

2     ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ПРИСТУПА И СХВАТАЊА КОРПОРАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ У ГРЧКОМ БА ...     645-656
1     ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ЦРМ КОНЦЕПТА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ БАНАКА ...     283-299
6     КОРПОРАТИВНО РЕБРЕНДИРАЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА СПАЈАЊА И ПРИПАЈАЊА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ...     71-90
8     СТРАНЕ БАНКЕ У СРБИЈИ – СТРАТЕГИЈА УЛАСКА И ПОСЛОВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     555-570
5     СТЕПЕН КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА У БИХ И УТИЦАЈ НА ЦЕНЕ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ...     219-234
1     АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     427-444
4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494

банкарски сектор РС

8     АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНАНТНИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     133-151

банкарски сектор Србије

1     АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИ ...     481-498

банке

2     ПРВИ КОРАЦИ КА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БАНКАРСКЕ УНИЈЕ И УТИЦАЈИ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР ЕВРОЗОНЕ ...     25-38
6     ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ЗАСНОВАНА НА ФИНАНСИЈСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА: УЛАЗНО О ...     239-252
3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486
5     МЕРЕЊЕ СТАВОВА КЛИЈЕНАТА О КВАЛИТЕТУБАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     201-217

бањска места

7     ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА БАЊСКИХ И ПЛАНИНСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА ...     509-522

бањски туризам

7     УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТ ...     255-273

БДП

3     САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ...     289-304
2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216
3     ЕМПИРИЈСКА ОЦЕНА ФИСКАЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     217-232
5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350
2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477
8     МЕЂУЗАВИСНОСТ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ РАСХОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РАСТУ ...     551-565

БДП по глави становника

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     253-268
5     АНАЛИЗА РАЗВИЈЕНОСТИ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА НА ОСНОВУ СИГМОИДНЕ ФУНКЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЗАПА ...     221-236

бенефиције

5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90
4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494

Бенфордов закон

6     ИСПИТИВАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ ВЕЛИКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СКУПОВА ПОДАТАКА КОРИШЋЕЊЕМ БЕНФОРДОВОГ ЗАКОНА ...     515-524

берза

6     ЗНАЧАЈ ИНИЦИЈАЛНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ ...     97-115
1     РЕАКЦИЈЕ ТРЖИШТА НА ПАКЕТЕ ПОДРШКЕ ВЛАДЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ ...     429-440

берзе

2     МИКРОСТРУКТУРА САВРЕМЕНИХ ТРЖИШТА ДЕРИВАТА ...     15-30

бесконтактна технологија

3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202

бета коефицијент

8     ПРИМЈЕНА ЦАПМ МОДЕЛА У ВРЕДНОВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА БИХ ...     139-154
9     СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОД ...     415-432

Библиометријска анализа

7     СТАЊЕ И АНАЛИЗА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА У ОБЛАСТИ „ЕКОНОМСКИХ НАУКА” ЗА ПЕРИОД 1995-2014 ...     561-595

бизнис

8     ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ ...     241-252

биланс роба

3     ЗНАЧАЈ ИЦТ УСЛУГА ЗА УРАВНОТЕЖЕЊЕ ПЛАТНОГ БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     187-204

билатерални инвестициони споразуми

2     УТИЦАЈ БИЛАТЕРАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРАЗУМА НА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     145-170

биотехнологија

7     ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНЕ БИЉНЕ КУЛТУРЕ КАО ФАКТОР УВЕЋАЊА ДОБИТИ НА НИВОУ ФАРМЕ ...     251-261

Биткоин

1     ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ ...     121-144

БиХ

8     ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - ДА ЛИ СМО СПРЕМНИ НА СЉЕДЕЋИ КОРАК ...     111-135

бихевиористичка теорија игара

4     ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА ...     57-75

бихевиористичке финансије

11     БИХЕВИОРИСТИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ...     629-640
12     КОНКУРЕНТНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ПРИМЈЕНУ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ...     629-640

бихејвиоралне финансије

5     КОГНИТИВНЕ ПРЕДРАСУДЕ КАО САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ БИХЕЈВИОРАЛНИХ ФИНАНСИЈА ...     75-96

Блутут Бекон технологија

3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202

Боx-Јенкинс методологија

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260

богатство

1     АРИСТОТЕЛОВО ОДРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ У ПОЛИСУ – О ИЗВОРНОМ СПОРУ ЕКОНОМИЈЕ ...     151-164

Босна и Херцеговина

3     ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...     433-457

бренд

4     ПРОИЗВОД И БРЕНД У МЕЂУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГУ ...     39-50

брендирање дестинација

13     БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА ...     651-668

брига о животној средини

3     ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ ...     499-515

БРИК

3     ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А ...     479-500

БРИК земље

2     БРИК ЗЕМЉЕ – ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     27-42

број запослених.

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

бруто домаћи издаци за истраживање и развој

5     УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ИНОВАТИВНОСТ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИК ...     365-385

бруто домаћи производ

2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326
3     ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-480

бруто домаћи производ (БДП)

2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ИЗВОЗ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     171-186

бутстреп

4     ТЕСТИРАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ПРИМЕНОМ БЛОК БУТСТРЕП МЕТОДА ...     175-192

буџет

3     БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМ ...     379-396

буџетирање

4     ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ КОНЦЕПАТА БУЏЕТИРАЊА У ПРЕРАЂИВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ - ЕМПИРИЈСКО И ...     61-76

буџетирање засновано на активностима

3     БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМ ...     379-396

буџетирање на нултој основи

3     БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМ ...     379-396

Индекс: