Индекс кључних речи У...

Кључне речи које почињу на слово У

увоз

10     ОРГАНСКА ХРАНА КАО ПЕРСПЕКТИВНИ ПРОИЗВОД СРБИЈЕ ...     411-424

уговор

4     ПРАВНА ПРИРОДА И УЛОГА СВОП АРАНЖМАНА И ОПЦИЈА КАО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ...     459-480

уговори

5     ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ И ВИША СИЛА У СРПСКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ И ИЗВОРИМА МЕЂУНАРОДНОГ УНИФОРМН ...     67-86

уговори и облигациони односи

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25

угоститељство

5     ДИСКРИМИНАЦИОНА АНАЛИЗА – КОРИСНО ОРУЂЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ТРАЖЊЕ У МОТЕЛИМА У СРБИЈИ ...     503-517
11     ДА ЛИ СУ ФИНАНСИЈСКИ УСПЕШНА ПРЕДУЗЕЋА У СРПСКОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА? ...     309-322

узорак истраживања

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

узрочници активности

2     ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПО АКТИВНОСТИМА ЗАСНОВАН НА ВРЕМЕНУ ...     499-513

укупан приход

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

укупне обавезе

3     УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ДУГОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ВЕЛИКИХ НЕФИНАНСИЈКИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ ...     461-477

Улагање у локалну заједницу

7     СТРАТЕШКА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РАЗВОЈУ ОДРЖИВОГ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЕКОСИСТЕМА ...     365-379

улазак на тржиште

8     СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉ ...     85-100

улога државе

3     ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     27-40

унапреñење.

9     ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРОНСКЕ И ЕЛЕКТРИ ...     393-409

унапређење

3     ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ ...     29-39

универзитет

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ...     251-270

униформно право

5     ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ И ВИША СИЛА У СРПСКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ И ИЗВОРИМА МЕЂУНАРОДНОГ УНИФОРМН ...     67-86

унутрашње миграције

5     КАКО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УТИЧЕ НА АТРАКТИВНОСТ ГРАДОВА И УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ? ...     85-103

употреба енергије

8     УТИЦАЈ ТРГОВИНСКИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У АФРИЦИ ...     415-439

употреба смарт телефона

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

управљање

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134
1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400
1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15
9     КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА ...     155-172
9     ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРОНСКЕ И ЕЛЕКТРИ ...     393-409
13     УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     655-667
1     АРИСТОТЕЛОВО ОДРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ У ПОЛИСУ – О ИЗВОРНОМ СПОРУ ЕКОНОМИЈЕ ...     151-164

управљање залихама

3     ПЛАНИРАЊЕ ЗАЛИХА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА С ЦИЉЕМ ДА СЕ ОБЕЗЕБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРО ...     515-529

управљање здравственим информационим системима

8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142

управљање знањем

6     УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     85-98
14     ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     201-213
2     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ ...     251-272
6     ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     237-258

управљање кадровима

8     ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ НАУ ...     269-281

управљање квалитетом

7     МЕТОДОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ПРОЦЕСА ОДРЖАВАЊА ...     365-390

Управљање кризом

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460

управљање међународним ланцем снабдевања

1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14

управљање отпадом

5     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...     217-241

управљање перформансама

6     ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА ...     433-448

управљање пословним процесима

4     ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ФАКТОРА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ...     57-78

управљање променама

2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61

управљање процесима

5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238

управљање ризиком

4     УПРАВЉАЊЕ СОЦИО - ПОЛИТИЧКИМ РИЗИКОМ, ЛОКАЛИЗАЦИЈОМ ПОСЛОВАЊА И МАРКЕТИНГА У ИНОСТРАНСТВУ ...     41-57

управљање ризиком

2     ИНТЕРНА КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА – ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО РЕВИДИРАНОГ ЦОСО МОД ...     151-166

урбана регенерација

4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

урбани ресурси

4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

урбани туризам

4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

урбанизација

6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

усвајање технологије

8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

Усклађена листа

1     СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     1-46
4     ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОМОЋУ УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ ...     193-217

усклађивање

10     УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДВИЂАЊА – АХП ПРИСТУП ...     151-164

уско банкарство

5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406

уско грло

12     УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ...     695-711

Услуга

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

услуга

5     МЕРЕЊЕ СТАВОВА КЛИЈЕНАТА О КВАЛИТЕТУБАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     201-217

услуге

5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423
3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486
4     МАРКЕТИНГ И УСЛУЖНА ЕКОНОМИЈА ...     531-545
8     КАРИЈЕРНА СИДРА НАСТАВНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ...     381-396

услужна економија.

4     МАРКЕТИНГ И УСЛУЖНА ЕКОНОМИЈА ...     531-545

услужна предузећа

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

усмена пропаганда

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

устав

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25

утицај

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499
2     УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ...     445-459

утицај климатских промена

3     МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     323-342

учење

14     ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     201-213

учесници

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539

учешће грађана

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

учинак унутрашњих СДИ

6     РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА УЛАГАЊА У ВИДУ СДИ ИЗМЕЂУ ЈУЖНЕ ЕВРОЗОНЕ И ЧЛАНОВА ИСТОЧНЕ ЕУ: ПАН ...     519-532

Индекс: