Индекс кључних речи Т...

Кључне речи које почињу на слово Т

таргетирање инфлације

3     САВРЕМЕНА АНАЛИЗА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИМЕНОМ ИС-ПЦ-МР МОДЕЛА ...     465-485

тежински коефицијенти

6     ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ...     103-128
5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280

Тејлорово правило

2     МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И ЕКОНОМСКЕ РЕЦЕСИЈЕ - ЦИЉЕВИ, ИНСТРУМЕНТИ И ЕФЕКТИ ...     153-174

текстилна индустрија

4     РАЗВОЈНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ...     487-502

Текстилна индустрија

2     СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     193-210

тектилна индустрија

1     КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     1-16

текући биланс

1     МАКРОЕКОНОМСКА ЕКСТЕРНА (НЕ)РАВНОТЕЖА УНУТАР ЕВРО-ЗОНЕ: ЈЕЗГРО ВС ПЕРИФЕРИЈА ...     257-272
2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ИЗВОЗ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     171-186

текући рачун

2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35

телекомјутинг

4     УТИЦАЈ ВИРТУЕЛНИХ РАДНИХ МЕСТА НА КВАЛИТЕТ ПОСЛА ...     483-497

телекомуникације

7     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ...     525-540

теорија

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ...     251-270

теорија Великих пет

6     УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧ ...     497-510

теорија ендогеног раста

7     ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ ...     111-125

теорија маркетинга

10     РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ МАРКЕТИНГА ...     599-614

теорија привредног раста

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194

теоријска економија

12     ДЕЗАВУИСАЊЕ ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     633-649

теоријске основе

5     ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ...     357-368

теренска контрола

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178

термоминералне воде

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

тест индивидуалних и временских ефеката.

1     ПРОЦЕС КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ЕМУ 12 ...     235-250

тест обезвређења

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

тестирање хипотеза панел података

1     ПРОЦЕС КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ЕМУ 12 ...     235-250

тестови јаког облика ЕМХ

6     ДОКАЗИ ЗА И ПРОТИВ ВАЛИДНОСТИ ХИПОТЕЗЕ ЕФИКАСНОГ ТРЖИШТА ...     369-387

тестови полујаког облика ЕМХ

6     ДОКАЗИ ЗА И ПРОТИВ ВАЛИДНОСТИ ХИПОТЕЗЕ ЕФИКАСНОГ ТРЖИШТА ...     369-387

тестови слабог облика ЕМХ

6     ДОКАЗИ ЗА И ПРОТИВ ВАЛИДНОСТИ ХИПОТЕЗЕ ЕФИКАСНОГ ТРЖИШТА ...     369-387

технике регресије панела

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318

технологија

3     ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН НОВИ ИНДИКАТОР КОНКУРЕНТНОСТИ? ...     21-38

технологија фалсификовања

3     ФАЛСИФИКОВАЊЕ - ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛНЕ МАРКЕ ...     31-44

технолошке групе

4     ОТКРИВЕНЕ КОМПАРАТИВНЕ ПРЕДНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     307-327

технолошке промене

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194

технолошки детерминизам

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

технолошки развој

2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216

тимови

2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319

тимско учење

2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319

типови етичке дилеме

2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362

типови иновација

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

Тобит регресија

5     О ДЕТЕРМИНАНТАМА ЕФИКАСНОСТИ БАНАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ДВОСТЕПЕНИ ДЕА ПРИСТУП ...     215-233

Тода-Yамамото метод

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

ТОЕ оквир

8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

топ менаџери

3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

топлотни капацитет

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

ТОПСИС

8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142
6     ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ ...     529-544

ТПИ индекс

1     КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     1-16

ТПП

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

традиционална логистика

1     ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА ...     339-354

традиционална храна

2     СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛ ...     19-32

традиционални ЦОСО модел интерне контроле

2     ИНТЕРНА КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА – ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО РЕВИДИРАНОГ ЦОСО МОД ...     151-166

традиционално буџетирање

4     ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ КОНЦЕПАТА БУЏЕТИРАЊА У ПРЕРАЂИВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ - ЕМПИРИЈСКО И ...     61-76

тражња

9     УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА ...     153-166
8     АНАЛИЗА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА УСЛУГАМА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ ...     131-148

транзитни туризам

5     ДИСКРИМИНАЦИОНА АНАЛИЗА – КОРИСНО ОРУЂЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ТРАЖЊЕ У МОТЕЛИМА У СРБИЈИ ...     503-517

транзиција

5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
7     АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ...     99-110
11     ДОПРИНОС ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВЕ АУСТРИЈСКЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕВАЊУ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ ...     131-145
1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25
13     КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ ...     191-199
13     ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА КАО ОСНОВА НОВОГ МОДЕЛА РАЗВОЈА ...     313-327
6     НУЖНОСТ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ ...     235-249
3     УТИЦАЈ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ НА СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     287-305
3     ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-480

транзицијске привреде. ∗

2     ПУТ У ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИХИЛИЗАМ – СЛУЧАЈ ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     451-464

транзициона економија

2     ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА СТВАРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     453-473

транзициона стратегија

2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20

транзиционе економије

5     ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈ ...     495-512

транзиционо друштво

6     УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧ ...     497-510

трансакциони трошкови

8     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ТРЖИШТЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ КАО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ЕКОНОМСКИ МЕХАНИЗМИ – ПРИСТУП НО ...     127-142

трансјезички хомоними

3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51

трансмисија монетарне политике

4     ТРАНСМИСИЈА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РЕАЛНА КРЕТАЊА У СРБИЈИ – ВАР АНАЛИЗА ...     53-73

трансмисиони механизам девизног курса.

6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221

транснационализација производње

6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72

транснационалне корпорације

3     ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-480

транспарентност

9     КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ...     105-123
7     ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕ ...     407-418

транспорт

5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87

транспортне услуге

8     УТИЦАЈ ТРГОВИНСКИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У АФРИЦИ ...     415-439

транспортни трошкови

7     САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈА АМЕРИЧКИХ ГРАДОВА ...     233-247

трансфер знања

5     ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈ ...     495-512

трансферне цене

4     ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ПОСЛОВАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА ...     397-414

трансформационо руковођење

8     УТИЦАЈ ЕМОЦИОНАЛНОГ РУКОВОЂЕЊА НА СТАВОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ ...     591-605

трговина

7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249
7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378
1     УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ З ...     1-20
7     УЛОГА ТРГОВИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ ...     449-465
4     ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка наче ...     187-204
9     МАРКЕТИНШКА ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ КОМПАНИЈА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ТРЖИШТЕ ...     571-597

Трговина

8     УТИЦАЈ ТРГОВИНСКИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У АФРИЦИ ...     415-439

трговинска марка

7     УЛОГА ТРГОВИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ ...     449-465

трговинске баријере

1     ПОЖЕЉНИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ СИСТЕМА ИЗ УГЛА РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА МАЛИХ ЗЕ ...     139-160

трговинске компаније

7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378

трговински геопросторни индикатори

5     ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ ТРГОВИНСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     63-79

трговински ланци

3     ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     35-56

тржишна економија

3     СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗА ...     49-64

тржишна капитализација

2     ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАН ...     23-44

тржишна привреда

2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20
5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97

тржишни портфолио

9     СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОД ...     415-432

тржишно засновани инструменти.

7     УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     575-590

тржишно учешће

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

тржишта у настајању

3     ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А ...     479-500

тржиште

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121
8     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ТРЖИШТЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ КАО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ЕКОНОМСКИ МЕХАНИЗМИ – ПРИСТУП НО ...     127-142
6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122
3     ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНЕ ...     169-185
1     КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     1-16
8     КАНАЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     269-287

тржиште капитала

9     АНАЛИЗА ТРЕНДА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1.03.2006.- 31.03.2009. ...     117-130

тржиште капитала

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34
6     ЗНАЧАЈ ИНИЦИЈАЛНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ ...     97-115

тржиште капитала у земљама у транзицији.

9     СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОД ...     415-432

тржиште некретнина

5     МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ К ...     533-548

тржиште непокретности

7     РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА ...     449-468

тржиште новца

10     ОПШТА РАВНОТЕЖА, НЕДОСТАЦИ И ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ ИС-ЛМ МОДЕЛА ...     265-280

тржиште обвезница

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИНОСА НА КОРПОРАТИВНЕ ОБАВЕЗНИЦЕ У КИНИ ...     425-440

тржиште рада

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483
8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604
5     УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ КАО НАЧИН ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ...     377-397

тржиште ревизијских услуга

8     КОНЦЕНТРАЦИЈА ТРЖИШТА РЕВИЗИЈСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-130

тржиште ревизорских услуга

7     ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ПОСЛОВАЊА РЕВИЗОРСКИХ КУЋА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 20 ...     409-427

тржиште роба

10     ОПШТА РАВНОТЕЖА, НЕДОСТАЦИ И ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ ИС-ЛМ МОДЕЛА ...     265-280

тржиште Србије

9     МАРКЕТИНШКА ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ КОМПАНИЈА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ТРЖИШТЕ ...     571-597

тржиште стамбених некретнина

5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340

тровински токови

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31

тросекторски модел

4     ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     369-382

трошкови

2     ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПО АКТИВНОСТИМА ЗАСНОВАН НА ВРЕМЕНУ ...     499-513
5     ЦВП АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРОШКОВНЕ СТРУКТУРЕ НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА ...     547-562
3     БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМ ...     379-396
6     ОБРАЧУН ТРОШКОВА И МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАН ...     235-253

трошкови и користи интеграције

10     ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРИСТУПАЊА ЕУ – ПОУКЕ ЗА СРБИЈУ ...     117-130

трошкови квалитета

3     ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА ...     21-36

трошкови флуктуације запослених

10     ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И КОНТРОЛА ...     131-144

трошкови.

13     ОГРАНИЧЕЊА ЦВП АНАЛИЗЕ И ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ РЕНТАБИЛИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНОГ ОДЛУЧИВАЊА ...     713-726

ТТЦИ

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251

тумачење базирано на случају

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

турбулентне делатности

6     ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НОВИХ ПОДУХВАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА ...     563-574

туризам

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251
2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498
8     СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ...     95-103
9     ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ ...     111-129
4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215

Туризам

7     ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕСУРСА ИЗВОРНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     105-125

туризам

3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202
4     ПОЛОЖАЈ ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА У СРБИЈИ ...     203-220
4     ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И МОТИВИ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА ...     187-200
9     КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО КЉУЧНИ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     453-465
12     СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ ...     323-337
11     УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ...     681-694
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     47-62
1     ТУРИЗАМ КАО ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕН: ПОЈМОВНИ И ВРЕМЕНСКИ ОБУХВАТ ...     269-282
4     ОНО ШТО ВИДИТЕ ЈЕ ОНО ГДЕ ИДЕТЕ: ПРОСТОРНО ПОНАШАЊЕ ТУРИСТА СА КРСТАРЕЊА НА ТУРИСТИЧКИМ ДЕ ...     63-84

туризам Србије

3     ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     45-60

туристи.

11     УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ...     681-694

туристичка агенција

6     ЕВАЛУАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА У СРБИЈИ ...     71-81

туристичка валоризација

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

туристичка индустрија

9     ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ КАО ОСНОВА ЗА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ...     153-172

туристичка организација

9     ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ КАО ОСНОВА ЗА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ...     153-172

туристичка понуда

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539

туристичке агенције

11     УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ...     681-694

туристичке потребе

4     ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И МОТИВИ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА ...     187-200

туристички мотиви.

4     ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И МОТИВИ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА ...     187-200

туристички потенцијал

3     ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     341-356

туристички пратилац

4     ПОЛОЖАЈ ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА У СРБИЈИ ...     203-220

туристички производ

8     СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ...     95-103

туроператори

11     УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ...     681-694

Турска

8     КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ ...     437-450

Индекс: