Индекс кључних речи Р...

Кључне речи које почињу на слово Р

равномерни регионални развој

3     КЉУЧНИ АСПЕКТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     335-351

равнотежа биланса услуга

3     ЗНАЧАЈ ИЦТ УСЛУГА ЗА УРАВНОТЕЖЕЊЕ ПЛАТНОГ БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     187-204

радник

6     АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ...     243-262

развој

9     ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ ...     111-129
2     БРИК ЗЕМЉЕ – ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     27-42
4     РАЗВОЈНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ...     487-502
5     ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СОКОБАЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА ...     59-69
12     СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ ...     323-337
8     СТРАНА УЛАГАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТА СТАБИЛНОГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У СРБИЈИ ...     467-481
5     ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У КОНТЕКСТУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     337-350

развој зелених вештина

6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

развој наутичке туристичке дестинације

8     ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ НАУ ...     269-281

развој трговине

5     ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ ТРГОВИНСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     63-79

развој тржишта осигурања

5     АНАЛИЗА РАЗВИЈЕНОСТИ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА НА ОСНОВУ СИГМОИДНЕ ФУНКЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЗАПА ...     221-236

развој туризма

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539
3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202

развојна економија

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84

развојна стратегија ∗

5     УЛОГА МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА ...     219-233

развојна стратегија

3     КЉУЧНИ АСПЕКТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     335-351

Развојне смјернице Црне Горе

6     ИСПУЊАВАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ ЕВРОПА 2020 У КОНТЕКСТУ РАСТА КОНКУРЕНТНОСТИ ...     695-712

развојне тенденције у банкарству

4     КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ ...     353-376

рангирање

5     АНАЛИТИЧКИ ХИЈЕРАРХИЈСКИ ПРОЦЕС КАО МЕТОД ПРЕДВИЂАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОЈАВА ЕВАЛУАЦИЈОМ АЛТЕРНА ...     51-65

расподела саобраћаја на мрежи

1     ВРЕМЕНСКО РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ МРЕЖАМА ...     1-18

раст

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499
2     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ ...     13-27
8     СТРАНА УЛАГАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТА СТАБИЛНОГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У СРБИЈИ ...     467-481

раст и развој малог бизниса

5     УЛОГА МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА ...     219-233

расходи за здравствену заштиту

8     МЕЂУЗАВИСНОСТ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ РАСХОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РАСТУ ...     551-565

рацио анализа

6     ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ЗАСНОВАНА НА ФИНАНСИЈСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА: УЛАЗНО О ...     239-252

рацио Ц-ефикасности

3     ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     35-49

рационализација

5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86

рационални избор

4     ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ ...     75-88

рачуноводствена регулатива

6     РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОД ...     425-447
7     ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ...     545-571

рачуноводствене информације

8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128

рачуноводствене политике

4     РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ У ФУНКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ...     357-373

рачуноводство

7     НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ ...     129-154
9     ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ И ЊИХОВ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН ...     111-121

рачуновође

7     ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ...     545-571

ре-регулација

3     ХИПОТЕКАРНО ТРЖИШТЕ, СПЕКУЛАТИВНИ МЕХУРОВИ И ГЛОБАЛНА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА ...     657-670

реалне опције

8     САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА МЕТЕ У ПОСТУПКУ АКВИЗИЦИЈЕ ...     105-116

реални девизни курс

6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221

реални ефективни девизни курс

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

реални сектор

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53
5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86

ревидирани концептуални оквир

7     КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     101-116

ревидирани ЦОСО модел интерне контроле

2     ИНТЕРНА КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА – ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО РЕВИДИРАНОГ ЦОСО МОД ...     151-166

ревизија

7     НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ ...     129-154
8     ПРОФЕСИЈА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     97-109
7     ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕ ...     407-418

ревизија сврсисходности

7     ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРЕПОРУКА У РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ У ДРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-129

ревизија финансијских извештаја

8     СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ ...     123-145

ревизијска процедура

7     ПРОЦЕДУРЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ГРЕШАКА И ПРОНЕВЕРА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ...     355-375

ревизијске фирме

6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559

ревизијски приступ

5     ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ОЦЕНИ СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПОД УТИЦАЈЕМ КОВИД- ...     77-93

ревизорске куће

7     ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ПОСЛОВАЊА РЕВИЗОРСКИХ КУЋА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 20 ...     409-427

регионализација

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31

регионална дивергенција

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333

регионална индустријска политика

3     КЉУЧНИ АСПЕКТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     335-351

регионална неуравнотеженост

3     НЕРАВНОМЕРАН РАЗВОЈ – АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У СРБИЈИ ...     45-60

регионалне диспропорције

3     КЉУЧНИ АСПЕКТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     335-351

регионалне разлике

5     ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ ТРГОВИНСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     63-79

регионални развој

9     ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ ...     111-129
6     УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ ...     107-119
11     РАЗВОЈНА СРЕДСТВА У РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ ...     153-167
4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356
3     НЕРАВНОМЕРАН РАЗВОЈ – АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У СРБИЈИ ...     45-60
2     ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ У ФУНКЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     315-340

регионални центар

8     СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ...     95-103

региони

3     ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛ ...     327-342

регресивност

3     ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ ...     39-52

регресиона анализа

2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326

регресиона анализа .

6     АНАЛИЗА КРЕТАЊА НЕКВАЛИТЕТНИХ КРЕДИТА И ПРОФИТАБИЛНОСТИ НА БАНКОВНОМ ТРЖИШТУ У БИХ ...     341-359

регресиона и корелациона анализа.

3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513

регулатива

9     ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРОНСКЕ И ЕЛЕКТРИ ...     393-409
7     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ...     525-540

регулатори на тржишту капитала

1     УЛОГА РЕГУЛАТОРА ТРЖИШТА КАПИТАЛА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ ...     627-644

регулација

1     УЛОГА РЕГУЛАТОРА ТРЖИШТА КАПИТАЛА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ ...     627-644

регулација антитрустова

1     ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ КОНКУРЕНТСКОГ ОКРУЖЕЊА У ПРЕПАНДЕМИЈСКОМ И ПОСТПАНДЕМИЈСКОМ ДРУШТВУ ...     289-306

регулисање банкарских активности

2     РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     19-37

редизајн система

2     СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ЗА САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ ...     15-26

резолуција

2     ПРВИ КОРАЦИ КА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БАНКАРСКЕ УНИЈЕ И УТИЦАЈИ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР ЕВРОЗОНЕ ...     25-38

резултати транзиције

7     АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ...     99-110

реиндустријализација

13     ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА КАО ОСНОВА НОВОГ МОДЕЛА РАЗВОЈА ...     313-327

реинжењеринг

6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560

рекламне активности

1     КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ Р ...     1-20

релативизам

1     ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА ...     139-150

релативне цене

2     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ ...     13-27

релевантни трошкови

5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

релевантност

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

рентабилност

7     ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ПОСЛОВАЊА РЕВИЗОРСКИХ КУЋА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 20 ...     409-427

реосигурање

4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74
2     УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ...     445-459

Република Србија

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     425-443
2     АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     479-494
7     КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     101-116
5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489
1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23
7     ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     105-120
6     АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНД ...     399-420
2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34
4     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕНАЏЕРСКИХКОМПЕНЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕУ ...     181-200
3     УТИЦАЈ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ НА СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     287-305
1     КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     1-16
2     МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ С ...     17-32
1     ДЕА ВИНДОВ АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     291-310
2     СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     193-210
6     ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУ ...     513-531
6     ДА ЛИ ИНДУСТРИЈСКИ КЛАСТЕРИ ДОПРИНОСЕ ИНОВАЦИОНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈА? АНАЛИЗА ПУТА ...     387-406

Република Србија.

9     АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     743-758
2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326
3     ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛ ...     327-342

Република Српска

7     ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ...     109-132

ресторани

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388

реструктурирање

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204
3     ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     321-334
5     ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈ ...     495-512

реструктурирање предузећа

2     ИЗАЗОВИ ДЕФИНИСАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     147-161

ресурси

7     ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕСУРСА ИЗВОРНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     105-125

ретенција

4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74

реузоркована ефикасност

4     ТЕСТИРАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ПРИМЕНОМ БЛОК БУТСТРЕП МЕТОДА ...     175-192

референтна каматна стопа

1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159

реформа

6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97
6     ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА ...     433-448

реформа процеса одлучивања ЕЦБ

12     ИСТОЧНО ПРОШИРЕЊЕ ЕУРОЗОНЕ: ИЗАЗОВИ ЗА АКТУЕЛНЕ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЕЦБ ...     147-163

реформа регулативе

2     РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     19-37

реформе

1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15

реформе наставних планова

12     ДЕЗАВУИСАЊЕ ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     633-649

рецесија

7     ПРИВРЕДНИ РАСТ, РЕЦЕСИЈА И ЈАВНИ ДУГ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И МАКЕДОНИЈИ ...     713-727

рециклажа

5     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...     217-241

реч-од-уста

4     ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ ...     41-49

речи еколошке перформансе

5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79

речи иновације

4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62

РЗВ

6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

ризик

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478
4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74
2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34
14     УЛОГА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ...     727-740
2     ИНТЕРНА КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА – ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО РЕВИДИРАНОГ ЦОСО МОД ...     151-166
2     УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ...     445-459

ризик (земље)

3     ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А ...     479-500

ризици

4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494

РИМС стратегија

2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362

робна размена

7     УЛОГА ТРГОВИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ ...     449-465

РОЕ

4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519

РОС

4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519

рочна структура биланса стања

4     ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ ...     53-69

рударење текста

1     ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ ...     121-144

рурална подручја

8     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ - ОСНОВА ЗА КР ...     633-649

рурални простор

6     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     219-232

рурални развој

2     МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ С ...     17-32

рурални развој.

2     СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛ ...     19-32

рурални туризам

6     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     219-232

РФИД

3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202

РЦА индекс

4     ОТКРИВЕНЕ КОМПАРАТИВНЕ ПРЕДНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     307-327

РЦА индикатор

6     АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНД ...     399-420

РЦЕП

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

Индекс: