Индекс кључних речи О...

Кључне речи које почињу на слово О

обавезно здравствено осигурање

8     ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ КАО ДОПУНА ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ У СРБИЈИ ...     541-560

обелодањивања

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

обелодањивање

8     ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     155-176

област туризма и угоститељства

3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

области примене

6     ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ КЛАУД ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАФТНИМ КОМПАНИЈАМА ...     387-407

обновљиви извори енергије

3     ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕУ ...     349-359
1     ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА ЕУ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     1-16
3     ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     27-40

образовање

4     РАЗЛИКЕ У ЗНАЧАЈУ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ И ОБРАЗОВАЊ ...     515-531
9     ФИЛОЗОФИЈА И ЕКОНОМИЈА: ФИЛОЗОФИЈА НА ПИРАМИДИ ЗНАЊА (прилог критици „економског империјал ...     483-507

образовна организација ∗

6     СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ...     597-617

образовни системи

1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15

обрачун трошкова

6     ОБРАЧУН ТРОШКОВА И МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАН ...     235-253

обрачун трошкова тока вредности

8     ЛЕАН РАЧУНОВОДСТВО И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ТОКА ВРЕДНОСТИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕ ...     573-592

Обртни капитал

7     УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ОБРТНИМ КАПИТАЛОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ: ИСКУСТВА ИЗ СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУ ...     117-131

обука

12     УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА ...     181-194
3     ИЗАЗОВИ МЕðУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     273-292
10     ОБУКА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРОЛОШКОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ ...     615-628

обука запослених

5     ОБУКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ НА БАЗИ ЦРАНЕТ ИСТРАЖИВАЊА ...     535-548

обука кадрова

8     ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ НАУ ...     269-281

овлашћени ревизор

8     ПРОФЕСИЈА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     97-109

овлашћења

1     ОВЛАШЋЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА ...     1-12

оглашавање

2     КОГНИТИВНЕ И АФЕКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ГОЛИШАВОСТ У ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА У СРБИЈИ ...     33-47

ограничена рационалност

4     ДОПРИНОС ХАЈЕКА И КЕЈНЗА РАЗВОЈУ ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЕКОНОМСКОЈ НАУЦИ ...     487-501

ограничења.

9     ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ И ЊИХОВ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН ...     111-121

одабир нове авио дестинације

5     ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ У ПРОЦЕСУ ИЗБОРА ОПТИМАЛНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ АВИО КОМПАНИЈЕ ЕТИХАД АИРВЕЈС ...     499-514

одабране европске државе

6     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИКТ-А И ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ДРЖА ...     259-280

оданост

10     ИЗГРАДЊА ПОВЕРЕЊА, ОДАНОСТИ И ЛОЈАЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОТРОШАЧА ...     297-307

одговори економске политике

1     УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА ЕКОНОМСКИ РАСТ, ПРОДУКТИВНОСТ И ЗАПОСЛЕНОСТ ...     431-457

одговорност

1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31

одговорност ревизора

7     ПРОЦЕДУРЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ГРЕШАКА И ПРОНЕВЕРА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ...     355-375

одгођено осигурање капитала

8     МОДЕЛИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У УСЛОВИМА КОНЗИСТЕНТНОГ ТРЖИШТА ...     249-267

одлука

1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10
6     КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ ...     403-419

одлучивање

3     ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У ПРЕДУЗЕЋИМА СА ЈИТ СИСТЕМОМ ...     355-368

однос држава-друштво

9     СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КВАЛИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА ...     137-150

односи размене лидер-следбеник

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383

одржива стопа раста

1     ФИНАНАСИЈСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАСТ ПРЕДУЗЕЋА ...     281-301

одрживи начини путовања

2     АКТИВНИ ТРАНСПОРТ И ПУТОВАЊЕ НА ПОСАО У СЕВЕРНОЈ ИРСКОЈ: ЛОНГИТУДИНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПЕР ...     19-39

одрживи развој

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233
5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79
7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378
1     ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА ЕУ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     1-16
3     ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     27-40
10     ОРГАНСКА ХРАНА КАО ПЕРСПЕКТИВНИ ПРОИЗВОД СРБИЈЕ ...     411-424
3     ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ВИШЕСТРУКО РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМА И НЕДВОСМИСЛЕНА ПОТРЕБА ЗА КОНЦЕПТОМ ...     175-192
8     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ - ОСНОВА ЗА КР ...     633-649
5     ДРЖАВНА ПОМОЋ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ ...     205-220
2     МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ С ...     17-32
4     КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У САВРЕМЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: ПРИМЕР СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ...     227-241
6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

одрживи туризам

4     ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     47-62
6     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     219-232

одрживост

3     ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ ...     499-515
6     ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИ ...     89-103
3     ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ВИШЕСТРУКО РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМА И НЕДВОСМИСЛЕНА ПОТРЕБА ЗА КОНЦЕПТОМ ...     175-192
7     СТРАТЕШКА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РАЗВОЈУ ОДРЖИВОГ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЕКОСИСТЕМА ...     365-379

ОЕЦД

8     МЕЂУЗАВИСНОСТ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ РАСХОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РАСТУ ...     551-565

ОЕЦД земље

2     ОДНОС ИЗМЕЂУ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ЗЕМЉАМА ОЕЦД-а ...     273-286

ОИЗ

6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

окружење

9     ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ И ЊИХОВ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН ...     111-121
6     ПРОЦЕС СEЛКЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА ЗАСНОВАН НА ГРЕЕН ПРИСТУПУ ...     391-407

окружење.

14     ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ:ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ...     669-681

Олакшавање међународне трговине

2     ОЛАКШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ТОКОМ КОВИД ПАНДЕМИЈЕ ...     303-321

онлајн самоевалуација

8     ПРИМЕНА MOODLE ПЛАТФОРМЕ У ОНЛАЈН САМОЕВАЛУАЦИЈИ СТУДЕНАТА ...     281-304

оперативни левериџ.

5     ЦВП АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРОШКОВНЕ СТРУКТУРЕ НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА ...     547-562

оперативни сегменти

8     ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     155-176

операциона истраживања

6     КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ ...     403-419

операционализација дуга

4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69

опоравак

5     СПОЉНА ТРГОВИНА МЕКСИКА И САРАДЊА СА СРБИЈОМ ...     313-333

оправданост зеленашког уговора у законодавству Републике Србије

5     ОПРАВДАНОСТ ПОСТОЈАЊА ЗЕЛЕНАШКОГ УГОВОРА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ...     517-527

оптимална стопа флуктуације запослених

10     ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И КОНТРОЛА ...     131-144

оптимални портфолио

4     МОДЕРНА ПОРТФОЛИО ТЕОРИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ ...     671-683

оптимално валутно подручје

1     ПРОЦЕС КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ЕМУ 12 ...     235-250
10     ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА ОПТИМАЛНО ВАЛУТНО ПОДРУЧЈЕ? ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА ...     579-591
2     ИНФЛАЦИЈА И ИНФЛАТОРНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ У БОГАТИЈИМ ЧЛАНИЦАМА ЗОНЕ ЕВРА ...     165-186

оптимизација

4     ТЕСТИРАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ПРИМЕНОМ БЛОК БУТСТРЕП МЕТОДА ...     175-192
6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122
6     КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ ...     403-419

опција

4     ПРАВНА ПРИРОДА И УЛОГА СВОП АРАНЖМАНА И ОПЦИЈА КАО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ...     459-480

опције

11     ДЕРИВАТНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ...     147-170
6     СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ ...     381-399

општи ниво цена

7     УТИЦАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ОПШТИ НИВО ЦЕНА ЗЕМАЉА КОЈЕ СУ ПРИСТУ ...     233-255

организација

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ...     251-270
5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98
14     ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ:ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ...     669-681
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА КОНТРОЛУ ПОНАШАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     283-300
6     УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ ...     515-533

организација која учи

15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230

организација КРМ-а

6     ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     237-258

организација.

3     УПРАВЉАЊЕ МОБИНГОМ ...     545-557

организације

7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280

организације јавног сектора.

6     ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА ...     433-448

организациона идентификација запослених

6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

Организациона Кибернетика

7     МОДЕЛ СИСТЕМА СПОСОБНОГ ДА ОПСТАНЕ У (РЕ)ДИЗАЈНИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     101-120

организациона клима

7     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     235-248

Организациона комплексност

7     МОДЕЛ СИСТЕМА СПОСОБНОГ ДА ОПСТАНЕ У (РЕ)ДИЗАЈНИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     101-120

организациона култура

2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61
9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ ...     527-543
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА КОНТРОЛУ ПОНАШАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     283-300
7     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     235-248

организациона посвећеност.

8     УТИЦАЈ ЕМОЦИОНАЛНОГ РУКОВОЂЕЊА НА СТАВОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ ...     591-605

организациона структура

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436
4     КЛАСТЕРИ КАО ИЗРАЖАЈНИ ОБЛИК ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ) ...     51-65

организациона теорија

3     ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ОРГАНИЗАЦИОНОМ ПОНАШАЊУ ...     63-73

организационе перформансе

6     ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     237-258
6     ДА ЛИ ИНДУСТРИЈСКИ КЛАСТЕРИ ДОПРИНОСЕ ИНОВАЦИОНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈА? АНАЛИЗА ПУТА ...     387-406

организационе промене

7     МОДЕЛИ РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ...     83-95

организациони дизајн

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436

Организациони дизајн

14     ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ:ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ...     669-681

организациони развој

3     ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ОРГАНИЗАЦИОНОМ ПОНАШАЊУ ...     63-73

организационо понашање

3     ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ОРГАНИЗАЦИОНОМ ПОНАШАЊУ ...     63-73
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА КОНТРОЛУ ПОНАШАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     283-300

организационо учење

2     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ ...     251-272
9     ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ КАО ОСНОВА ЗА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ...     153-172

органска производња

10     ОРГАНСКА ХРАНА КАО ПЕРСПЕКТИВНИ ПРОИЗВОД СРБИЈЕ ...     411-424

органска храна

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121
8     КАНАЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     269-287

осигуравајућа друштва

8     РАЗЛОЗИ СЛАБИЈЕГ УСПЕХА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ СРБИЈЕ ...     121-137

осигурање

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383
4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74
1     ДЕА ВИНДОВ АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     291-310
2     УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ...     445-459
8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

осигурање депозита

2     ПРВИ КОРАЦИ КА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БАНКАРСКЕ УНИЈЕ И УТИЦАЈИ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР ЕВРОЗОНЕ ...     25-38
7     ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА КАО ЕX АНТЕ И ЕX ПОСТ АНТИКРИЗНИ МЕХАНИЗАМ У БАНКАРСТВУ ...     535-554

осигурање капитала за случај доживљења

8     МОДЕЛИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У УСЛОВИМА КОНЗИСТЕНТНОГ ТРЖИШТА ...     249-267

основни закључци о бугарском искуству у области ЈПП

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

отварање предузећа

6     ЗНАЧАЈ ИНИЦИЈАЛНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ ...     97-115

отворени инвестициони фонд

14     УЛОГА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ...     727-740

отворени регионализам

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

отпад

9     ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРОНСКЕ И ЕЛЕКТРИ ...     393-409

отпорност

6     УПРАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА РИЗИКА: МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ...     81-99

отуђење

6     ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ...     99-112

Охрид

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498
13     БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА ...     651-668
1     МЕРЕЊЕ УТИЦАЈА КРИЗЕ КОВИД-19 НА ДОЛАСКЕ СТРАНИХ ТУРИСТА ...     1-19

оцена перформанси

8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128

очекивани принос

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34
8     ПРИМЈЕНА ЦАПМ МОДЕЛА У ВРЕДНОВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА БИХ ...     139-154

очекивани принос и ризик

9     СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОД ...     415-432

очекивано трајање живота

8     МЕЂУЗАВИСНОСТ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ РАСХОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РАСТУ ...     551-565

Очекивања

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

очекивања

3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486

очување језика

12     НЕОЛОГИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ ПОСЛОВНОМ ЈЕЗИКУ КАО СРЕДСТВО ЗА ОЧУВАЊЕ И ОБОГАЋИВАЊЕ ФРАНЦУСКО ...     177-190

Индекс: