Индекс кључних речи М...

Кључне речи које почињу на слово М

М1

4     ТРАНСМИСИЈА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РЕАЛНА КРЕТАЊА У СРБИЈИ – ВАР АНАЛИЗА ...     53-73

Македонија

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498

макроекономска стабилност

7     ДА ЛИ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОПРИНОСЕПРИВРЕДНОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ? ...     273-282

макроекономске варијабле

4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69

макроекономски ниво

2     ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ У ФУНКЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     315-340

макроекономски фактори

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ НЕЈЕДНАКОСТИ ДОХОТКА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ: ПАНЕЛ АНАЛИЗА ...     397-413
5     О ДЕТЕРМИНАНТАМА ЕФИКАСНОСТИ БАНАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ДВОСТЕПЕНИ ДЕА ПРИСТУП ...     215-233

макропруденцијална политика

7     УЛОГА МАКРОПРУДЕНЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ОСИГУРАЊУ КВАЛИТЕТА ПОРТФОЛИЈА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА БАНАК ...     281-296

мала и средња предузећа

4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62

Мала и средња предузећа

6     УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ ...     107-119

мала и средња предузећа

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411
10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479
4     УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА ...     559-580
2     ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У Б ...     21-33
4     КЛАСТЕРИ КАО ИЗРАЖАЈНИ ОБЛИК ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ) ...     51-65

мала и средња предузећа.

1     УЛОГА „ПОСЛОВНИХ АНЂЕЛА“ У ФИНАНСИРАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     145-157

мала предузећа

5     УЛОГА МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА ...     219-233

мала привреда

5     СПОЉНО-ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ УКРАЈИНЕ: СЛУЧАЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ ...     503-510

мале земље

1     ПОЖЕЉНИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ СИСТЕМА ИЗ УГЛА РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА МАЛИХ ЗЕ ...     139-160

мали и средњи ентитети

5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489
6     РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОД ...     425-447

Малмквистов индекс продуктивности

3     НЕРАВНОМЕРАН РАЗВОЈ – АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У СРБИЈИ ...     45-60

малопродаја

3     ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     35-56
4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

малопродајна мрежа

4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

малопродајни ланци

4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519

Мандел-Фламингов модел

4     АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ ПРЕКО МАНДЕЛ-ФЛЕМИНГОВОГ МОДЕЛА ...     53-64

марка

12     УПРАВЉАЊЕ МАРКОМ У ФУНКЦИЈИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     297-312

маркетинг

4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215
7     ОН-ЛАЈН ПРОМОТИВНЕ ТЕХНИКЕ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА ПРОМОТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ВЕБ САЈТОВА ...     421-435
4     МАРКЕТИНГ И УСЛУЖНА ЕКОНОМИЈА ...     531-545
2     СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛ ...     19-32
9     МАРКЕТИНШКА ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ КОМПАНИЈА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ТРЖИШТЕ ...     571-597
10     РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ МАРКЕТИНГА ...     599-614

маркетинг истраживања

10     РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ МАРКЕТИНГА ...     599-614

маркетинг канал

5     ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА ...     51-62

маркетинг конкурентност

9     ГЛОБАЛНА МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТНОСТ ...     651-666

маркетинг микс

8     РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ...     139-151
9     МАРКЕТИНШКА ДИМЕНЗИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ КОМПАНИЈА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ТРЖИШТЕ ...     571-597

маркетинг стратегија

9     ПОЗИЦИОНИРАЊЕ И ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ СРПСКЕ ХРАНЕ ...     253-263

маркетинг туристичке дестинације

4     ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     47-62

маркетинг услуга

4     СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА ...     43-55
11     ИЗАЗОВИ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ВИСОКООБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ...     615-631

маркетниг

4     СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА ...     43-55

Марковицев модел

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34

математички модел

5     МОДЕЛОВАЊЕ РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА КОРИСТЕЋИ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ АПРОКСИМАЦИЈЕ П ...     243-257

математички модели

4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74

МАЦД

9     АНАЛИЗА ТРЕНДА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1.03.2006.- 31.03.2009. ...     117-130

Медицински туризам

8     КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ ...     437-450

међузависност

7     ДИНАМИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРЖИШТА КАПИТАЛА: ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ ...     123-137

међународна интеграција

6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72

међународна логистика

1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14

међународна пословна комуникација

3     ИЗАЗОВИ МЕðУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     273-292

међународна трговина

1     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     149-170
4     ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЈА СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ И ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА ПРИВРЕДЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     343-362

међународна финансијска архитектура

6     КАКО СЕ МОГУ СМАЊИТИ ТРОШКОВИ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ? ...     67-76

међународне пошиљке

1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14

међународни маркетинг

4     ПРОИЗВОД И БРЕНД У МЕЂУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГУ ...     39-50

међународни менаџмент људских ресурса

6     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     281-300

међународни производни ланци.

4     ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЈА СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ И ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА ПРИВРЕДЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     343-362

међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете

5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489

међународни стандарди финансијског извештавања

5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489

Међународни стандарди финансијског извештавања

7     ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ...     545-571

међународно инвестиционо право

2     УТИЦАЈ БИЛАТЕРАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРАЗУМА НА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     145-170

међународно тржиште

6     УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ У ИЗАБРАНИМ ЗЕМАЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     87-109

менаџер

1     ОВЛАШЋЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА ...     1-12

менаџери

6     УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ ...     515-533

менаџерске компензације

4     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕНАЏЕРСКИХКОМПЕНЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕУ ...     181-200

менаџмент

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388
4     УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     59-72
5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98
15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230
6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560
1     МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ АГЕНЦИЈСКОГ ПРОБЛЕМА ...     1-12
4     ПОДСТИЦАЊЕ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У ФУНКЦИЈИ ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕУ ...     45-58
3     УПРАВЉАЊЕ МОБИНГОМ ...     545-557
4     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕНАЏЕРСКИХКОМПЕНЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕУ ...     181-200

менаџмент заснован на вредности.

13     УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     655-667

менаџмент знања

1     СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     1-46

менаџмент јавног сектора

6     ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА ...     433-448

менаџмент консалтинг

5     УЛОГА МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА ...     219-233

менаџмент људских ресурса

5     ОБУКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ НА БАЗИ ЦРАНЕТ ИСТРАЖИВАЊА ...     535-548
3     ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ОРГАНИЗАЦИОНОМ ПОНАШАЊУ ...     63-73
9     КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО КЉУЧНИ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     453-465

мере заштите

7     МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОВИД-19 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ И НАМЕРЕ ПОНАШАЊА ...     533-549

мере перформанси

6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559

мерење

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470

мерење квалитета

3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58

мерење перформанси

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134

мерење сатисфакције

5     МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ ...     383-402

мерила перформанси

6     ИЗБОР СИСТЕМА МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ У ПРЕДУЗЕЋУ ОРИЈЕНТИСАНОМ НА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОН ...     81-100

метод стабла одлучивања

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

метода ентропије

6     ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ ...     529-544

методе

14     СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ ...     201-217

методологија

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

методолошка парадигма

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

методолошке оријентације

1     КОНЦЕПУТАЛНА СПОНА ‘ИНСТИТУИЦИЈЕ-ПОЈЕДИНЦИ’ КАО ОСНОВА АЛТЕРНАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕТОДОЛОГИ ...     1-20

методолошки индивидуализам

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12
1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14

методолошки плурализам

4     ДОПРИНОС ХАЈЕКА И КЕЈНЗА РАЗВОЈУ ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЕКОНОМСКОЈ НАУЦИ ...     487-501

методолошки холизам

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

Методолошки холизам

1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14

механизам

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478

механизам Вартон пословне школе.

7     ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ...     511-526

механизми координације

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436

механизми корпоративне контроле

11     КОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСНИШТВА КАО ИНТЕРНИ МЕХАНИЗАМ КОРПОРАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ...     165-179

миграција

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483

миграције

7     ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     105-120
6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

микроструктура тржишта

2     МИКРОСТРУКТУРА САВРЕМЕНИХ ТРЖИШТА ДЕРИВАТА ...     15-30

микротрансакције

4     ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА ...     57-75

мјешовито осигурање капитала

8     МОДЕЛИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У УСЛОВИМА КОНЗИСТЕНТНОГ ТРЖИШТА ...     249-267

млади предузетници

10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479

мобер

3     УПРАВЉАЊЕ МОБИНГОМ ...     545-557

мобилна телефонија

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

мобилни телефони

6     ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУ ...     513-531

мобилност

5     КАКО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УТИЧЕ НА АТРАКТИВНОСТ ГРАДОВА И УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ? ...     85-103

мобинг

3     УПРАВЉАЊЕ МОБИНГОМ ...     545-557

модел

4     ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА ...     57-75

модел гравитације

8     ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ИЗВОЗНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ –ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ КАСПИЈСКОГ БАСЕНА ...     283-302

модел логистичке регресије

2     ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА СТВАРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     453-473

модел Пентагона

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

модел развоја

3     ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕИ ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ СА СРБИЈОМ: ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋЕ ...     211-226

модел развоја.

13     ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА КАО ОСНОВА НОВОГ МОДЕЛА РАЗВОЈА ...     313-327

Модел Система Способног да Опстане

7     МОДЕЛ СИСТЕМА СПОСОБНОГ ДА ОПСТАНЕ У (РЕ)ДИЗАЈНИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     101-120

модел стратегијског менаџмента

5     КАКО ДИЗАЈНИРАТИ И ИМПЛЕМЕНТИРАТИ ЕФЕКТИВАН И ЕФИКАСАН СИСТЕМ СТРАТЕГИЈСКОГ КОНТРОЛИСАЊА? ...     581-596

модел ЦАПМ

9     СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОД ...     415-432

модели

1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10
10     ОБУКА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРОЛОШКОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ ...     615-628

модели економског раста

7     ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ ...     111-125

модели мерења и управљања перформансама

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

модели панела

1     МАКРОЕКОНОМСКА ЕКСТЕРНА (НЕ)РАВНОТЕЖА УНУТАР ЕВРО-ЗОНЕ: ЈЕЗГРО ВС ПЕРИФЕРИЈА ...     257-272

моделирање структуралне једначине

7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93

моделирање структурних једначина

9     ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ КАО ОСНОВА ЗА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ...     153-172

монетарна интеграција

10     ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА ОПТИМАЛНО ВАЛУТНО ПОДРУЧЈЕ? ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА ...     579-591
5     ЕФЕКТИ ЕВРОПСКЕ МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ...     685-694

Монетарна политика

4     АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ ПРЕКО МАНДЕЛ-ФЛЕМИНГОВОГ МОДЕЛА ...     53-64

монетарна политика

12     ИСТОЧНО ПРОШИРЕЊЕ ЕУРОЗОНЕ: ИЗАЗОВИ ЗА АКТУЕЛНЕ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЕЦБ ...     147-163
1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159
2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178
2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35
1     АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИ ...     481-498
3     САВРЕМЕНА АНАЛИЗА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИМЕНОМ ИС-ПЦ-МР МОДЕЛА ...     465-485
5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350
4     СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 ...     205-220

монетарна стабилност

3     ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕФЕКАТА РЕСТРИКТИВНЕФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЈ АРГЕНТИНЕ И СРБИЈЕ ...     165-179

монетарне стратегије

9     КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ...     105-123

Монетарни режим циљања инфлације

7     УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ МОНЕТАРНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЦИЉАЊА ИНФЛАЦИЈЕ У КАНАДИ И НА НОВОМ ЗЕЛАНДУ ...     401-414

Монте Карло метод

8     ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ АКЦИЈА НАЈВЕЋИХ АУТОМОБИЛСКИХ КОНКУРЕНАТА НА ОСНОВУ МОНТЕ КАРЛО МЕТОДА ...     419-441

Монте Карло симулација

2     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НИВОА ПЕНЗИЈСКИХ НАКНАДА У ПРИВАТНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ЈАВНИМ ПЕ ...     145-164

морал

8     ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ ...     241-252

Морални стандарди

8     МОРАЛНИ СТАНДАРДИ КАО КЉУЧНА ПЕРФОРМАНСА КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА ...     437-451

морални хазард

5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406
7     ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА КАО ЕX АНТЕ И ЕX ПОСТ АНТИКРИЗНИ МЕХАНИЗАМ У БАНКАРСТВУ ...     535-554

морално одговорно понашање.

8     МОРАЛНИ СТАНДАРДИ КАО КЉУЧНА ПЕРФОРМАНСА КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА ...     437-451

мотел

5     ДИСКРИМИНАЦИОНА АНАЛИЗА – КОРИСНО ОРУЂЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ТРАЖЊЕ У МОТЕЛИМА У СРБИЈИ ...     503-517

мотивација

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121
1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     439-452
4     ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И МОТИВИ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА ...     187-200
13     БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА ...     651-668
6     УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ ...     515-533
5     АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИ ...     77-94

мотивисање

9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151

мрежа „пословних анђела“

1     УЛОГА „ПОСЛОВНИХ АНЂЕЛА“ У ФИНАНСИРАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     145-157

мрежа вредности

5     ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА ...     51-62

мреже

4     УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА ...     559-580

мреже социјалних предузећа

5     ЕКОСИСТЕМ СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА И РЕПУБЛИКЕ С ...     369-385

мрежни дијаграм.

12     УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ...     695-711

МРС/МСФИ

8     СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ ...     123-145

МСП

3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48

МСФИ

7     НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ ...     129-154
8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

МСФИ 13: Одмеравање фер вредности

8     СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ ...     123-145

МСФИ за МСЕ

6     РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОД ...     425-447

МУЛ

5     ЗНАЧАЈ АКТИВНОГ СТИЛА ЛИДЕРСТВА ЗА ИНОВАТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     481-495

мултилатерални инвестициони споразуми

2     УТИЦАЈ БИЛАТЕРАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРАЗУМА НА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     145-170

мултилатерални преговори

7     ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА ...     121-137

мултиметодологија

6     КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ ...     403-419

мултинационална компанија

5     МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ К ...     533-548

мултинационалне компаније

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470
6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72
8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128

Мултинационалне компаније

4     ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ПОСЛОВАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА ...     397-414

мултипликатори

14     СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ ...     201-217

мултифункционалност пољопривреде

2     МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ С ...     17-32

МЦИ рацио

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

Индекс: