Индекс кључних речи К...

Кључне речи које почињу на слово К

каматна стопа

10     ОПШТА РАВНОТЕЖА, НЕДОСТАЦИ И ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ ИС-ЛМ МОДЕЛА ...     265-280
5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350
6     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА ...     95-116

канал девизног курса

8     ПРОБЛЕМ ИЗБОРА АДЕКВАТНОГ РЕЖИМА ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈИ ...     391-414

канал каматних стопа

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

канали дистрибуције

4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519
8     КАНАЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     269-287

Кањи модел

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

капацитет

12     УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ...     695-711

капитал

1     ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА ...     1-13

карактеристике туризма

1     ТУРИЗАМ КАО ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕН: ПОЈМОВНИ И ВРЕМЕНСКИ ОБУХВАТ ...     269-282

каријерни мена

8     КАРИЈЕРНА СИДРА НАСТАВНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ...     381-396

каријерно сидро

8     КАРИЈЕРНА СИДРА НАСТАВНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ...     381-396

Каспијски басен.

8     ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ИЗВОЗНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ –ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ КАСПИЈСКОГ БАСЕНА ...     283-302

квалитативне перформансе пословања

1     РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО ПРЕДУСЛОВ ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     1-22

квалитативне карактеристике

7     КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     101-116

квалитет

3     ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА ...     21-36
3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58

Квалитет

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

квалитет

5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238
9     КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА ...     155-172
3     ПРИСТУП КОЕВОЛУЦИЈЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА НОВОГ ПРОИЗВОДА ...     465-482
3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486
7     ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ...     545-571

квалитет дизајна

3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513

квалитет живота

5     КАКО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УТИЧЕ НА АТРАКТИВНОСТ ГРАДОВА И УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ? ...     85-103

квалитет посла

4     УТИЦАЈ ВИРТУЕЛНИХ РАДНИХ МЕСТА НА КВАЛИТЕТ ПОСЛА ...     483-497

квалитет процеса

3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513

квалитет туристичке услуге

9     КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО КЉУЧНИ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     453-465

квалитет управљања

4     ПОЛИТИЧКИ РИЗИК И КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТЕ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ЗЕМЉ ...     343-367

квалитет услуга

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321
6     ЕВАЛУАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА У СРБИЈИ ...     71-81
11     ИЗАЗОВИ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ВИСОКООБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ...     615-631

квалитет услуге

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388
12     УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА ...     181-194

квалитет финансијских извештаја

4     РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ У ФУНКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ...     357-373

квалитет хотелске услуге

5     ПРИМЕНА ДИСКОНФИРМАЦИЈСКОГ МОДЕЛА У МЕРЕЊУ КВАЛИТЕТА ХОТЕЛСКИХ УСЛУГА ...     201-216

квантитативне технике

1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10

кејнзијанизам

2     МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И ЕКОНОМСКЕ РЕЦЕСИЈЕ - ЦИЉЕВИ, ИНСТРУМЕНТИ И ЕФЕКТИ ...     153-174

Кина

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИНОСА НА КОРПОРАТИВНЕ ОБАВЕЗНИЦЕ У КИНИ ...     425-440

кинеске инвестиције у Африци

3     ТРГОВИНСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ОДНОСИ КИНЕ И АФРИЧКИХ ЗЕМАЉА У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ПОЈАС И ПУТ” ...     171-196

класификациона правила

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

класична теорија

7     ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ ...     111-125

кластер анализа

3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513
6     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИКТ-А И ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ДРЖА ...     259-280

кластер анализа.

6     ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ ...     529-544

кластери

4     КЛАСТЕРИ КАО ИЗРАЖАЈНИ ОБЛИК ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ) ...     51-65

кластеровање

7     ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ...     545-571

кластерска анализа

6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559

клауд компјутинг

6     ХР ПРАКСЕ КРОЗ ОБЈЕКТИВ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ...     541-565

Клауд технологија

6     ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ КЛАУД ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАФТНИМ КОМПАНИЈАМА ...     387-407

клијенти

5     МЕРЕЊЕ СТАВОВА КЛИЈЕНАТА О КВАЛИТЕТУБАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     201-217

климатска одмаралишта

7     УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТ ...     255-273

климатски бенигни градови

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

кључни клијенти

1     ПРОБЛЕМИ У ВРЕДНОВАЊУ ПОСЛОВНИХ КУПАЦА ...     389-400

Ковид 19

5     ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ОЦЕНИ СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПОД УТИЦАЈЕМ КОВИД- ...     77-93

Ковид-19

2     ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАН ...     23-44

ковид-19

2     УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ...     445-459

Ковид-19

4     СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 ...     205-220
1     РЕАКЦИЈЕ ТРЖИШТА НА ПАКЕТЕ ПОДРШКЕ ВЛАДЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ ...     429-440

КОВИД-19

7     МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОВИД-19 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ И НАМЕРЕ ПОНАШАЊА ...     533-549
4     УТИЦАЈ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ ПРИХОДА И АКТИВЕ НА ПЕРФОРМАНСЕ БАНАКА У СРБИЈИ ...     197-214

КОВИД-19 пандемија

2     ОЛАКШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ТОКОМ КОВИД ПАНДЕМИЈЕ ...     303-321

КОВИД–19

1     МЕРЕЊЕ УТИЦАЈА КРИЗЕ КОВИД-19 НА ДОЛАСКЕ СТРАНИХ ТУРИСТА ...     1-19

когенерација

9     ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У ДРЖАВАМА ЕУ И СРБИЈИ ...     561-578

когнитивне предрасуде

5     КОГНИТИВНЕ ПРЕДРАСУДЕ КАО САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ БИХЕЈВИОРАЛНИХ ФИНАНСИЈА ...     75-96

когнитивне пристрасности

4     ТРАДИЦИОНАЛНИ И БИХЕВИОРАЛНИ ПРИСТУП РИЗИКУ У ФИНАНСИЈАМА ...     497-513

кодекс корпоративног управљања

1     МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ АГЕНЦИЈСКОГ ПРОБЛЕМА ...     1-12

коеволуција.

3     ПРИСТУП КОЕВОЛУЦИЈЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА НОВОГ ПРОИЗВОДА ...     465-482

коефицијент дистрибутивности

3     ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ ...     39-52

коефицијент концентрације

1     АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     427-444

коефицијент профитабилности

6     ИСПИТИВАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ ВЕЛИКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СКУПОВА ПОДАТАКА КОРИШЋЕЊЕМ БЕНФОРДОВОГ ЗАКОНА ...     515-524

колаборација

10     ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     667-679

колективни механизми

1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14

командно-контролни

7     УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     575-590

комбинаторна оптимизација

1     ВРЕМЕНСКО РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ МРЕЖАМА ...     1-18

комодификација

12     ДЕЗАВУИСАЊЕ ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     633-649

компанија

1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31
9     ЕКОЛОШКИ ЗАХТЕВИ И ЊИХОВ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН ...     111-121

компаније

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17

компаративна анализа

4     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕНАЏЕРСКИХКОМПЕНЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕУ ...     181-200

компаративне предности

6     АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНД ...     399-420
3     ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕИ ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ СА СРБИЈОМ: ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋЕ ...     211-226

компензација

5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90

компензациони пакет

3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

компензациони систем

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134

компетентност региона

11     РАЗВОЈНА СРЕДСТВА У РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ ...     153-167

компетенције

1     ОВЛАШЋЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ МЕНАЏЕРА ...     1-12

комплајанс

3     ДА ЛИ СУ РЕВИЗОРСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ГРИНФИЛД СТРАНИХ ДИР ...     41-56

комплексни системи

1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15

комплексност

6     КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ ...     403-419

композитни индикатор

4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69

компоненте нивоа веровања

10     ИЗГРАДЊА ПОВЕРЕЊА, ОДАНОСТИ И ЛОЈАЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОТРОШАЧА ...     297-307

комуникација

8     РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ...     139-151
3     ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ ...     29-39
6     УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ ...     515-533
2     ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА И ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА ...     441-457

комуникација са супервизором

7     ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ КОМУНИКАЦИЈОМ СА СУПЕРВИЗОРОМ И ЛИЧНИМ ПОВРАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ...     535-554

комуникација централне банке

9     КОМУНИКАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ...     105-123

комуникације

4     ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ ...     41-49

комуникациони фактори мотивације

6     УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ ...     515-533

комуницирање

9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151

конвергенција

1     ПРОЦЕС КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ЕМУ 12 ...     235-250
1     ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА ...     1-13

Конгресни туризам

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539

конкурентност

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17
3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214
5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251
6     ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     253-272
4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62
6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221
7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249
3     САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ...     289-304
4     ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ...     305-320
2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216
2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20
3     ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН НОВИ ИНДИКАТОР КОНКУРЕНТНОСТИ? ...     21-38
5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
6     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     63-78
6     УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ ...     107-119
6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97
2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333
1     УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ З ...     1-20
3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57
2     ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ АГРАРНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ ...     159-167
3     ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНЕ ...     169-185
10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479
13     УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     655-667
4     УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА ...     559-580
1     ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ РЕЦЕСИЈЕ ...     1-17
2     СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛ ...     19-32
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     47-62
5     ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У КОНТЕКСТУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     337-350
4     ОТКРИВЕНЕ КОМПАРАТИВНЕ ПРЕДНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     307-327
3     ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...     433-457

Конкурентност

1     КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     1-16

конкурентност

5     УТИЦАЈ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     363-379
4     КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     479-496
3     ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-480

конкурентност индустрије

1     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     149-170

конкурентност предузећа.

2     УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕ ...     343-353

конкурентност региона

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333

конкурентност.

8     ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ ...     241-252

конкурентности туризма

6     ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИ ...     89-103

конкурентска предност

6     УПРАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА РИЗИКА: МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ...     81-99

Конкурентска предност

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА ...     17-29

конкурентска предност

6     УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     85-98
5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98
4     КЛАСТЕРИ КАО ИЗРАЖАЈНИ ОБЛИК ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ) ...     51-65

конкурентска предност предузећа

4     ПОДСТИЦАЊЕ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У ФУНКЦИЈИ ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕУ ...     45-58

конкурентска предност.

9     ГЛОБАЛНА МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТНОСТ ...     651-666

конкурентски дијалог

8     КОНКУРЕНТСКИ ДИЈАЛОГ КАО ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     729-742

конкуренција

1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31
3     ПРИСТУП КОЕВОЛУЦИЈЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА НОВОГ ПРОИЗВОДА ...     465-482
4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356
8     ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ ...     413-438
1     АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     427-444
1     ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ КОНКУРЕНТСКОГ ОКРУЖЕЊА У ПРЕПАНДЕМИЈСКОМ И ПОСТПАНДЕМИЈСКОМ ДРУШТВУ ...     289-306

конкуретно окружење

1     ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ КОНКУРЕНТСКОГ ОКРУЖЕЊА У ПРЕПАНДЕМИЈСКОМ И ПОСТПАНДЕМИЈСКОМ ДРУШТВУ ...     289-306

континуирано побољшање

5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238

контрола

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА КОНТРОЛУ ПОНАШАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     283-300

контрола загађења

7     УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     575-590

контрола квалитета ревизије

6     КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ЈАВНИ НАДЗОР ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ...     335-353

контролинг

11     ПРОВЈЕРА ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА ОД СТРАНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ...     281-295

конфедерација

1     УЛОГА „ПОСЛОВНИХ АНЂЕЛА“ У ФИНАНСИРАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     145-157

концентрација

6     КОНЦЕНТРАЦИЈА И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ...     63-72
5     СТЕПЕН КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА У БИХ И УТИЦАЈ НА ЦЕНЕ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ...     219-234
1     АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     427-444

концентрација власништва

11     КОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСНИШТВА КАО ИНТЕРНИ МЕХАНИЗАМ КОРПОРАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ...     165-179

концентрација понуде

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

концентрација.

8     КОНЦЕНТРАЦИЈА ТРЖИШТА РЕВИЗИЈСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-130

концепт фер вредности

8     СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ ...     123-145

концепти буџетирања

4     ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ КОНЦЕПАТА БУЏЕТИРАЊА У ПРЕРАЂИВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ - ЕМПИРИЈСКО И ...     61-76

концептуалне перспективе

1     ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА ...     339-354

кооперација

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94
3     ПРИСТУП КОЕВОЛУЦИЈЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА НОВОГ ПРОИЗВОДА ...     465-482

корективни модел стратегијског ефективног и ефикасног система контролисања.

5     КАКО ДИЗАЈНИРАТИ И ИМПЛЕМЕНТИРАТИ ЕФЕКТИВАН И ЕФИКАСАН СИСТЕМ СТРАТЕГИЈСКОГ КОНТРОЛИСАЊА? ...     581-596

корелација

7     ДИНАМИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРЖИШТА КАПИТАЛА: ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ ...     123-137
2     ОДНОС ИЗМЕЂУ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ЗЕМЉАМА ОЕЦД-а ...     273-286

корелација код временских серија

1     АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИ ...     481-498

корелациона анализа

3     ЗНАЧАЈ ИЦТ УСЛУГА ЗА УРАВНОТЕЖЕЊЕ ПЛАТНОГ БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     187-204

корелациона и регресиона анализа.

6     ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА ...     407-423

корисници

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383
5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

користи и информације

5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

Коришћење података

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

коришћење Фејсбука

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

Корпоративна друштвена одговорност

2     ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ПРИСТУПА И СХВАТАЊА КОРПОРАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ У ГРЧКОМ БА ...     645-656

корпоративна друштвена одговорност

4     КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У САВРЕМЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: ПРИМЕР СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ...     227-241

Корпоративна друштвена одговорност

3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

корпоративна култура

8     ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ ...     241-252
5     ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈ ...     495-512

корпоративно пословање

8     МОРАЛНИ СТАНДАРДИ КАО КЉУЧНА ПЕРФОРМАНСА КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА ...     437-451

корпоративно ребреднирање

6     КОРПОРАТИВНО РЕБРЕНДИРАЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА СПАЈАЊА И ПРИПАЈАЊА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ...     71-90

корпоративно управљање

11     КОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСНИШТВА КАО ИНТЕРНИ МЕХАНИЗАМ КОРПОРАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ...     165-179
4     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕНАЏЕРСКИХКОМПЕНЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕУ ...     181-200
7     ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕ ...     407-418

корпоративно управљање.

7     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     235-248

корпорација

15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230

корупција

8     ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ ...     413-438

кост-бенефит анализа

3     КОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКОГ РЕНОВИРАЊА ЗГРАДЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЈАВНЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАД ...     45-66

КОФ индекс глобализације

4     КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     479-496

крахови тржишта некретнина

7     УЛОГА МАКРОПРУДЕНЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ОСИГУРАЊУ КВАЛИТЕТА ПОРТФОЛИЈА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА БАНАК ...     281-296

кредити

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53
2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35

кредитни бонитет

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204

кредитни новац

5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406

кредитни ризик

7     РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА ...     449-468

креирање вредности

8     ПОСЛОВНИ БУЏЕТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈСКИХ ЦИЉЕВА ПРЕДУЗЕЋА ...     377-392

криза

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165
3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48
4     СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 ...     205-220

криза дугова

6     КАКО СЕ МОГУ СМАЊИТИ ТРОШКОВИ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ? ...     67-76

криза Евра/у Еврозони

4     ПРЕВАЗИЋИ ИЛИ ОДУСТАТИ: УСПОН И ПАД ЕМУ ...     59-83

криза ликвидности

1     АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИ ...     481-498

кризе

6     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ САЈБЕР СИГУРНОСТИ ПОСЛОВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ...     351-364

крипто валуте

1     ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ ...     121-144

критеријуми

6     ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ...     103-128

критеријуми за улазак у ЕУ

6     МАТРИЦА ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ...     351-364

критеријуми конвергенције

10     ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА ОПТИМАЛНО ВАЛУТНО ПОДРУЧЈЕ? ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА ...     579-591
5     ЕФЕКТИ ЕВРОПСКЕ МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ...     685-694

критички приступ.

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

КРМ

6     ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     237-258

КРМ технологија

6     ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     237-258

крупан капитал

6     ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ...     99-112

култура

3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51
7     КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА ...     619-632

културне специфичности у настави језика

14     КУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА ...     213-222

културни ресурси

5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251

културолошко прилагођавање

10     ОБУКА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРОЛОШКОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ ...     615-628

Индекс: