Индекс кључних речи Д...

Кључне речи које почињу на слово Д

дата мининг

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586

двосмерни приступ лидерству

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383

ДЕА анализа

3     НЕРАВНОМЕРАН РАЗВОЈ – АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У СРБИЈИ ...     45-60
5     О ДЕТЕРМИНАНТАМА ЕФИКАСНОСТИ БАНАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ДВОСТЕПЕНИ ДЕА ПРИСТУП ...     215-233

ДЕА ВИНДОВ анализа

1     ДЕА ВИНДОВ АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     291-310

девастација животне средине

8     УТИЦАЈ ТРГОВИНСКИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У АФРИЦИ ...     415-439

девизни курс

6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97
8     ПРОБЛЕМ ИЗБОРА АДЕКВАТНОГ РЕЖИМА ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈИ ...     391-414
5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350
6     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА ...     95-116

девизно тржиште

1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159
6     СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ ...     381-399

деглобализација

4     ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЈА СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ И ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА ПРИВРЕДЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     343-362

деградација животне средине

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     253-268

деиндустријализација

6     НУЖНОСТ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ ...     235-249

делиберативна демократија

2     ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА И ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА ...     441-457

деманђпулл

8     УТИЦАЈ РУРАЛНЕ НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ ЕКОНОМИЈЕ НА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ...     263-279

демистификација

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

демографија

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483

демографски развој

3     ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛ ...     327-342

демографски фактори

4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215
1     ДЕТЕРМИНАНТЕ НЕЈЕДНАКОСТИ ДОХОТКА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ: ПАНЕЛ АНАЛИЗА ...     397-413

демократија

2     ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА И ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА ...     441-457

депозитне финансијске институције

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53

депопулација

5     ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СОКОБАЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА ...     59-69

депресијација

6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221

депрецијација домаће валуте

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189

деривати

11     ДЕРИВАТНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ...     147-170

дестинација

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539
4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

детерминанте

8     АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНАНТНИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     133-151

детерминанте висине доприноса

4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82

Детерминанте квалитета услуге

12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

детерминанте платног биланса

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318

дефинисање туризма

1     ТУРИЗАМ КАО ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕН: ПОЈМОВНИ И ВРЕМЕНСКИ ОБУХВАТ ...     269-282

дефицит платног биланса

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318

дефлација

3     ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕФЕКАТА РЕСТРИКТИВНЕФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЈ АРГЕНТИНЕ И СРБИЈЕ ...     165-179

диверзификација

8     УТИЦАЈ РУРАЛНЕ НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ ЕКОНОМИЈЕ НА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ...     263-279

диверзификација активе

4     УТИЦАЈ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ ПРИХОДА И АКТИВЕ НА ПЕРФОРМАНСЕ БАНАКА У СРБИЈИ ...     197-214

диверзификација прихода

4     УТИЦАЈ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ ПРИХОДА И АКТИВЕ НА ПЕРФОРМАНСЕ БАНАКА У СРБИЈИ ...     197-214

диверсификација руралне економије

6     ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЈАЧАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ ...     217-230

дигитализација

1     УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА ЕКОНОМСКИ РАСТ, ПРОДУКТИВНОСТ И ЗАПОСЛЕНОСТ ...     431-457
2     ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАН ...     23-44

дигитална дистрибуција

4     ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА ...     57-75

дигитална економија

4     ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка наче ...     187-204

дигитална трансформација

8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

дигиталне валуте

4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494

дигитални алати

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

дизајн

4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494

дизајнирање

5     ДИЗАЈНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КАНАЛА ...     51-62

дијаболо модел

3     ПЛАНИРАЊЕ КЛИМАТСКИ-БЕНИГНИХ ГРАДОВА – ДИЗАЈН МАПЕ УМА ЗА ПАМЕТНУ ЕНЕРГЕТСКУ ТРАНЗИЦИЈУ ...     41-61

димензије вредности

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417

димензије квалитета

3     ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА ...     21-36

димензије личности

6     УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧ ...     497-510

димензије националне културе

1     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО ...     127-144

димензије очекивања гостију

5     ДИСКРИМИНАЦИОНА АНАЛИЗА – КОРИСНО ОРУЂЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ТРАЖЊЕ У МОТЕЛИМА У СРБИЈИ ...     503-517

динаризација

8     ПРОБЛЕМ ИЗБОРА АДЕКВАТНОГ РЕЖИМА ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈИ ...     391-414

директне стране инвестицје

6     РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА УЛАГАЊА У ВИДУ СДИ ИЗМЕЂУ ЈУЖНЕ ЕВРОЗОНЕ И ЧЛАНОВА ИСТОЧНЕ ЕУ: ПАН ...     519-532

директни порези

2     ОДНОС ИЗМЕЂУ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ЗЕМЉАМА ОЕЦД-а ...     273-286

Директни порези

2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326

директор

1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31

дисконфирмацијски модел

5     ПРИМЕНА ДИСКОНФИРМАЦИЈСКОГ МОДЕЛА У МЕРЕЊУ КВАЛИТЕТА ХОТЕЛСКИХ УСЛУГА ...     201-216

дискриминација

8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604

Дискриминациона анализа

5     ДИСКРИМИНАЦИОНА АНАЛИЗА – КОРИСНО ОРУЂЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ТРАЖЊЕ У МОТЕЛИМА У СРБИЈИ ...     503-517

дисруптивне технологије

6     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ САЈБЕР СИГУРНОСТИ ПОСЛОВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ...     351-364

дистресс-пусх

8     УТИЦАЈ РУРАЛНЕ НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ ЕКОНОМИЈЕ НА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ...     263-279

дистрибуција богатства

3     ДВОФАЗНИ ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ ДИСТРИБУЦИЈЕ БОГАТСТВА ...     33-52

диференцирана додатна калкулација

8     ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА УЧИНАКА ...     95-109

диференцирање.

9     ПОЗИЦИОНИРАЊЕ И ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ СРПСКЕ ХРАНЕ ...     253-263

добављачи

6     ПРОЦЕС СEЛКЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА ЗАСНОВАН НА ГРЕЕН ПРИСТУПУ ...     391-407

добит

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411
7     ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНЕ БИЉНЕ КУЛТУРЕ КАО ФАКТОР УВЕЋАЊА ДОБИТИ НА НИВОУ ФАРМЕ ...     251-261

добитак

10     УСАГЛАШЕНОСТ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ МЕРИЛА СА ЦИЉЕМ МАКСИМИЗИРАЊА ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ ...     123-136

добитци од трговине

1     ПОЖЕЉНИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ СИСТЕМА ИЗ УГЛА РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА МАЛИХ ЗЕ ...     139-160

добровољни пензиони фонд

6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122
5     МОДЕЛОВАЊЕ РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА КОРИСТЕЋИ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ АПРОКСИМАЦИЈЕ П ...     243-257

добровољно здравствено осигурање

8     ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ КАО ДОПУНА ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ У СРБИЈИ ...     541-560

додата економска вредност

8     САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА МЕТЕ У ПОСТУПКУ АКВИЗИЦИЈЕ ...     105-116

додатна калкулација

8     ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА УЧИНАКА ...     95-109

доживотно осигурање капитала

8     МОДЕЛИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У УСЛОВИМА КОНЗИСТЕНТНОГ ТРЖИШТА ...     249-267

дознаке

7     ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     105-120

доласци

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498
1     МЕРЕЊЕ УТИЦАЈА КРИЗЕ КОВИД-19 НА ДОЛАСКЕ СТРАНИХ ТУРИСТА ...     1-19

домаће и стране инвестиције

4     РАЗВОЈНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ...     487-502

домаћинство

1     АРИСТОТЕЛОВО ОДРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ У ПОЛИСУ – О ИЗВОРНОМ СПОРУ ЕКОНОМИЈЕ ...     151-164

доношење одлука

5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423

Доха рунда

7     ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА ...     121-137

доходак

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499

доходак и продуктивност

1     ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА ...     1-13

држава

4     КЛАСТЕРИ КАО ИЗРАЖАЈНИ ОБЛИК ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ) ...     51-65

државна помоћ.

5     ДРЖАВНА ПОМОЋ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ ...     205-220

државна потрошња и опорезивање

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478

државна предузећа

1     РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО ПРЕДУСЛОВ ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     1-22

државне компаније

8     ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ ...     413-438

државне развојне банке

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

државни приходи

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

државни расходи

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

ДРИ

7     ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРЕПОРУКА У РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ У ДРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-129

друштвена димензија.

7     ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     361-378

друштвена одговорност

11     ДА ЛИ СУ ФИНАНСИЈСКИ УСПЕШНА ПРЕДУЗЕЋА У СРПСКОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА? ...     309-322

друштвена одговорност предузећа

4     ПОДСТИЦАЊЕ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У ФУНКЦИЈИ ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕУ ...     45-58

друштвена одговорност, значај и њене димензије

13     ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ МЕНАЏЕРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     187-199

друштвена укорењеност

4     ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ ...     75-88

друштвена функција

7     УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТ ...     255-273

друштвене везе

10     ИЗГРАДЊА ПОВЕРЕЊА, ОДАНОСТИ И ЛОЈАЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОТРОШАЧА ...     297-307

друштвене мреже

7     ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЕФИКАСНОСТ ДРУШТВЕНИХ ИШОДА ...     91-104

друштвене норме

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94

друштвене структуре

4     ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ ...     75-88

друштвени изазови

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

Друштвено одговорни маркетинг

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА ...     17-29

друштвено одговорно инвестирање

7     СТРАТЕШКА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РАЗВОЈУ ОДРЖИВОГ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЕКОСИСТЕМА ...     365-379

друштвено одговорно пословање

8     СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ ...     275-289

друштво

1     ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ КОНКУРЕНТСКОГ ОКРУЖЕЊА У ПРЕПАНДЕМИЈСКОМ И ПОСТПАНДЕМИЈСКОМ ДРУШТВУ ...     289-306

друштво.

7     КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА ...     619-632

дуални модел

3     ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     33-46

дуални порез

3     АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     29-41

дубље диференцирана додатна калкулација

8     ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА УЧИНАКА ...     95-109

дуг

3     ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕФЕКАТА РЕСТРИКТИВНЕФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЈ АРГЕНТИНЕ И СРБИЈЕ ...     165-179

дугорочни дуг

4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50

дужничка криза

7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249

Дунавски регион

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483

Индекс: