Индекс кључних речи Г...

Кључне речи које почињу на слово Г

ГЕМ пројекат

2     ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ ...     21-44

генетички алгоритам.

3     ПЛАНИРАЊЕ ЗАЛИХА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА С ЦИЉЕМ ДА СЕ ОБЕЗЕБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРО ...     515-529

генетски алгоритам

9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115

географска девијација

1     ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ...     319-334

географска раздаљина

8     ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ИЗВОЗНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ –ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ КАСПИЈСКОГ БАСЕНА ...     283-302

ГИИ

5     УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ИНОВАТИВНОСТ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИК ...     365-385

ГИС анализа

5     ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ ТРГОВИНСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     63-79

ГЛОБ истраживање

1     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО ...     127-144

глобализација

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31
5     ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА ...     71-87
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
2     БРИК ЗЕМЉЕ – ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     27-42

Глобализација

4     УПРАВЉАЊЕ СОЦИО - ПОЛИТИЧКИМ РИЗИКОМ, ЛОКАЛИЗАЦИЈОМ ПОСЛОВАЊА И МАРКЕТИНГА У ИНОСТРАНСТВУ ...     41-57

глобализација

9     ГЛОБАЛНА МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТНОСТ ...     651-666
5     СПОЉНО-ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ УКРАЈИНЕ: СЛУЧАЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ ...     503-510
4     КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     479-496
3     ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-480

глобализација пословања

3     СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗА ...     49-64

глобализација.

2     ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ АГРАРНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ ...     159-167
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     47-62

глобална економска криза

1     ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     433-450
7     УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТ ...     255-273

глобална економска криза.

4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62

глобална конкурентност

6     ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИ ...     89-103

глобална перспектива

4     ИНФЛАЦИЈА И ЦЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ...     203-217

глобална финансијска криза

2     РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     19-37
5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86
2     НЕСТАНДАРДНЕ МЕРЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ – МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У СПРОВОЂЕЊУ НЕ ...     465-480

глобални економски систем

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

глобални индекс конкурентности

2     НАЦИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ ...     21-40

глобални ланац снабдевања

10     ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     667-679

глобално комуницирање

3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51

глобално тржиште

4     ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ...     305-320

ГМ

7     ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНЕ БИЉНЕ КУЛТУРЕ КАО ФАКТОР УВЕЋАЊА ДОБИТИ НА НИВОУ ФАРМЕ ...     251-261

године старости

4     РАЗЛИКЕ У ЗНАЧАЈУ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ И ОБРАЗОВАЊ ...     515-531
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280

голишавост

2     КОГНИТИВНЕ И АФЕКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ГОЛИШАВОСТ У ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА У СРБИЈИ ...     33-47

ГПС

4     ОНО ШТО ВИДИТЕ ЈЕ ОНО ГДЕ ИДЕТЕ: ПРОСТОРНО ПОНАШАЊЕ ТУРИСТА СА КРСТАРЕЊА НА ТУРИСТИЧКИМ ДЕ ...     63-84

гравитациони модел панела.

2     СПОЉНОТРГОВИНСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА И ИЗВОЗ ХРАНЕ СРБИЈЕ: РЕЗУЛТАТИ ГРАВИТАЦИОНОГ МОДЕЛА ПАНЕЛ ...     441-464

град

4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

Град Лесковац

6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

градови САД

7     САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈА АМЕРИЧКИХ ГРАДОВА ...     233-247

грађевинарство

5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340

Грангер-ова анализа узрочности

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     253-268

граница ефикасности

4     ТЕСТИРАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ПРИМЕНОМ БЛОК БУТСТРЕП МЕТОДА ...     175-192
2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34

границе раста

3     ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ВИШЕСТРУКО РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМА И НЕДВОСМИСЛЕНА ПОТРЕБА ЗА КОНЦЕПТОМ ...     175-192

ГРАСП модел

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

ГРДИ

3     ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А ...     479-500

греен приступ

6     ПРОЦЕС СEЛКЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА ЗАСНОВАН НА ГРЕЕН ПРИСТУПУ ...     391-407

Грејнџеров тест узрочности

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

грешке

7     ПРОЦЕДУРЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ГРЕШАКА И ПРОНЕВЕРА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ...     355-375

Гринфилд стране директне инвестиције

3     ДА ЛИ СУ РЕВИЗОРСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ГРИНФИЛД СТРАНИХ ДИР ...     41-56

група „пословних анђела“

1     УЛОГА „ПОСЛОВНИХ АНЂЕЛА“ У ФИНАНСИРАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     145-157

групно одлучивање

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280

Грчка

6     РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА УЛАГАЊА У ВИДУ СДИ ИЗМЕЂУ ЈУЖНЕ ЕВРОЗОНЕ И ЧЛАНОВА ИСТОЧНЕ ЕУ: ПАН ...     519-532

губитак од обезвређења

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

Гудвил

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

ГХГ емисија

2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477

ГЦИ

5     УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ИНОВАТИВНОСТ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИК ...     365-385

Индекс: