Индекс кључних речи А...

Кључне речи које почињу на слово А

Агент

15     АГЕНТ БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ – НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМСКОГ МОДЕЛИРАЊА ...     683-700

Агент-базиране симулације

15     АГЕНТ БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ – НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМСКОГ МОДЕЛИРАЊА ...     683-700

Агент-базирано Агентмоделирање

15     АГЕНТ БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ – НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМСКОГ МОДЕЛИРАЊА ...     683-700

агенције

6     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ САЈБЕР СИГУРНОСТИ ПОСЛОВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ...     351-364

агенцијски проблем

1     МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ АГЕНЦИЈСКОГ ПРОБЛЕМА ...     1-12

агилна логистика

1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14

аграрна политика

7     УТИЦАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ОПШТИ НИВО ЦЕНА ЗЕМАЉА КОЈЕ СУ ПРИСТУ ...     233-255

аграрни сектор

2     ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ АГРАРНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ ...     159-167
2     МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ С ...     17-32

адаптација

3     МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     323-342

азијски начин производње

1     ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ...     319-334

Азијско-пацифички регион

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

аквизиција

8     САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА МЕТЕ У ПОСТУПКУ АКВИЗИЦИЈЕ ...     105-116

активно лидерство

5     ЗНАЧАЈ АКТИВНОГ СТИЛА ЛИДЕРСТВА ЗА ИНОВАТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     481-495

активности

3     ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА ТРОШКОВА КВАЛИТЕТА ...     21-36
8     ПОСЛОВНИ БУЏЕТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈСКИХ ЦИЉЕВА ПРЕДУЗЕЋА ...     377-392
2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319
2     ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПО АКТИВНОСТИМА ЗАСНОВАН НА ВРЕМЕНУ ...     499-513
3     БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМ ...     379-396
6     ОБРАЧУН ТРОШКОВА И МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАН ...     235-253

актуарска садашња вриједност

8     МОДЕЛИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У УСЛОВИМА КОНЗИСТЕНТНОГ ТРЖИШТА ...     249-267

акцијски капитал

14     СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ ...     201-217

акционар

1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31
1     МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ АГЕНЦИЈСКОГ ПРОБЛЕМА ...     1-12

Алања

8     КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ ...     437-450

алати квалитета

12     УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА ...     181-194

алгоритам одложеног прихватања

7     ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ...     511-526

алгоритам транзиције

9     ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАКАСНЕЛЕ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ ...     607-614

Алтернативни извори енергије

6     ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЈАЧАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ ...     217-230

алтернативни исходи

5     АНАЛИТИЧКИ ХИЈЕРАРХИЈСКИ ПРОЦЕС КАО МЕТОД ПРЕДВИЂАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОЈАВА ЕВАЛУАЦИЈОМ АЛТЕРНА ...     51-65

Алтманов модел

2     ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У Б ...     21-33

амортизација

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

анализа

1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10

анализа временских серија

7     ДИНАМИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРЖИШТА КАПИТАЛА: ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ ...     123-137

анализа и извештавање

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134

Анализа обавијања података

6     ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ЗАСНОВАНА НА ФИНАНСИЈСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА: УЛАЗНО О ...     239-252

Анализа путање

7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93

анализа путање

6     ДА ЛИ ИНДУСТРИЈСКИ КЛАСТЕРИ ДОПРИНОСЕ ИНОВАЦИОНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈА? АНАЛИЗА ПУТА ...     387-406

анализа сентимента

1     ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ ...     121-144

анализа узрока

7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93

аналитички мрежни процес

6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122

Аналитички хијерархијски процес (АХП)

5     ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ У ПРОЦЕСУ ИЗБОРА ОПТИМАЛНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ АВИО КОМПАНИЈЕ ЕТИХАД АИРВЕЈС ...     499-514

аналитички хијерархијски процес

10     УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДВИЂАЊА – АХП ПРИСТУП ...     151-164

ангажман

6     АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ...     243-262

англицизам

11     НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ И АНГЛИЦИЗМИ ...     169-175

АНОВА

6     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИКТ-А И ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ДРЖА ...     259-280

АПЕЦ

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

апресирани динар

2     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ ...     13-27

АРДЛ

3     ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НИГЕРИЈИ: АНАЛИЗА СТРУКТУРНИХ ПРЕКИДА ...     187-201

АРДЛ модел

6     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА ...     95-116

АРИМА

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260

архитектура

7     СИСТЕМ ПОДРШКЕ ЗА МАРКЕТИНГ ОДЛУЧИВАЊЕ ...     113-126

АСЕАН

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

асиметрија информација.

7     ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЕФИКАСНОСТ ДРУШТВЕНИХ ИШОДА ...     91-104

аспекти сиромаштва

3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174

атрактивност

5     КАКО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УТИЧЕ НА АТРАКТИВНОСТ ГРАДОВА И УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ? ...     85-103

атрактивност тржишта

3     ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А ...     479-500

аукције

7     ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ...     511-526

аутоматизација

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436

аутомобили

6     ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУ ...     513-531

аутомобилска зависност

7     САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈА АМЕРИЧКИХ ГРАДОВА ...     233-247

аутомобилска индустрија

8     ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ АКЦИЈА НАЈВЕЋИХ АУТОМОБИЛСКИХ КОНКУРЕНАТА НА ОСНОВУ МОНТЕ КАРЛО МЕТОДА ...     419-441

ауторизоване копије

3     ФАЛСИФИКОВАЊЕ - ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛНЕ МАРКЕ ...     31-44

АХП

8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142

ахп

5     АНАЛИТИЧКИ ХИЈЕРАРХИЈСКИ ПРОЦЕС КАО МЕТОД ПРЕДВИЂАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОЈАВА ЕВАЛУАЦИЈОМ АЛТЕРНА ...     51-65

Индекс: