Индекс кључних речи Ј...

Кључне речи које почињу на слово Ј

јавна добра

7     ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЕФИКАСНОСТ ДРУШТВЕНИХ ИШОДА ...     91-104

јавна набавка

6     ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ ...     103-128

јавна управа

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478

јавни дуг

7     ПРИВРЕДНИ РАСТ, РЕЦЕСИЈА И ЈАВНИ ДУГ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И МАКЕДОНИЈИ ...     713-727
6     УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ У ИЗАБРАНИМ ЗЕМАЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     87-109
5     УТИЦАЈ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     363-379

јавни дуг.

1     ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ РЕЦЕСИЈЕ ...     1-17

јавни надзор ревизије

6     КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ЈАВНИ НАДЗОР ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ...     335-353

јавни пензијски систем

2     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НИВОА ПЕНЗИЈСКИХ НАКНАДА У ПРИВАТНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ЈАВНИМ ПЕ ...     145-164

јавни сектор

6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97
6     ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА ...     433-448

јавни сектор.

8     КОНКУРЕНТСКИ ДИЈАЛОГ КАО ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     729-742

Јавно-приватно партнерство

8     КОНКУРЕНТСКИ ДИЈАЛОГ КАО ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     729-742

јавно-приватно партнерство (ЈПП)

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

јаз у платама

8     ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ ИЗ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ...     587-604

јединице локалне самоуправе

7     ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ...     109-132

јединичне вредности извоза и увоза

5     ЗНАЧАЈ ВОЋА И ПОВРЋА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     497-513

језгро

1     МАКРОЕКОНОМСКА ЕКСТЕРНА (НЕ)РАВНОТЕЖА УНУТАР ЕВРО-ЗОНЕ: ЈЕЗГРО ВС ПЕРИФЕРИЈА ...     257-272

ЈИТ систем

3     ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У ПРЕДУЗЕЋИМА СА ЈИТ СИСТЕМОМ ...     355-368

Јошаничка бања

6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104

југозападна Србија

3     ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     341-356

Југоисточна Европа

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     439-452
4     КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     479-496

Индекс: