Индекс аутора Н...

Име почиње словом Н

Нада Барац

6     УПРАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА РИЗИКА: МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ...     81-99
3     ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ ...     31-51
1     РАЗВОЈ И ЕЛЕМЕНТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЛОГИСТИКЕ ...     1-14
4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519
3     ФАЛСИФИКОВАЊЕ - ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛНЕ МАРКЕ ...     31-44
1     ЛОГИСТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЊИХОВИХ ОДНОСА ...     339-354

Нада Миленковић

5     ПАНЕЛ КОИНТЕГРАЦИОНА АНАЛИЗА ВОЈНИХ РАСХОДА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА БАЛКАНА ...     375-390

Надица Фигар

2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362
1     УЛОГА „ПОСЛОВНИХ АНЂЕЛА“ У ФИНАНСИРАЊУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     145-157

Наташа Богавац-Цветковић

15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230
2     ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ АГРАРНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ ...     159-167

Наташа Голубовић

4     ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ ...     75-88
2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА ФИНАНСИЈСКИ И РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ ...     15-28
1     ОД „СТАРОГ“ ДО „НОВОГ“ ЕКОНОМСКО-ТЕОРИЈСКОГ ИМПЕРИЈАЛИЗМА ...     137-151

Наташа Драговић

3     БЕСКОНТАКТНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ: ПРЕГЛЕД ТРЕНУТНИХ ПРИМЕ ...     179-202

Наташа Кецман

2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216

Наташа Кљајић

3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174

Наташа Крстић

8     СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ ...     275-289

Наташа Миленковић

7     САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈА АМЕРИЧКИХ ГРАДОВА ...     233-247

Наташа Станојевић

8     ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ИЗВОЗНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ –ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ КАСПИЈСКОГ БАСЕНА ...     283-302
4     ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЈА СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ И ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА ПРИВРЕДЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     343-362

Наташа Трајкова-Најдовска

1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463

Небојша Закић

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

Небојша Јанићијевић

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ...     251-270
2     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ ...     251-272
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ ...     527-543
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА КОНТРОЛУ ПОНАШАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...     283-300
1     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО ...     127-144

Небојша Петковић

6     УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ ...     515-533

Небојша Станковић

8     СТРАНА УЛАГАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТА СТАБИЛНОГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У СРБИЈИ ...     467-481

Небојша Стојковић

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     425-443

Невена Веселиновић

5     МЕРЕЊЕ СТАВОВА КЛИЈЕНАТА О КВАЛИТЕТУБАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     201-217
3     УТИЦАЈ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ НА СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     287-305

Невена Ћурчић

7     ОН-ЛАЈН ПРОМОТИВНЕ ТЕХНИКЕ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА ПРОМОТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ВЕБ САЈТОВА ...     421-435

Нелица Атанасковић

7     МОДЕЛИ РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ...     83-95

Немања Бербер

5     ОБУКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ НА БАЗИ ЦРАНЕТ ИСТРАЖИВАЊА ...     535-548
5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90
1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     439-452
4     КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У САВРЕМЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: ПРИМЕР СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ...     227-241

Немања Вуксановић

5     УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ КАО НАЧИН ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ...     377-397

Немања Карапавловић

8     ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     155-176
6     СОЛВЕНТНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА ...     95-108

Ненад Јанковић

6     ЗНАЊЕ И ИНОВАТИВНОСТ КАО ФАКТОР ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ: СТАТИСТИЧКО-ЕКОНОМЕТРИ ...     511-533

Ненад Станишић

5     УЛАГАЊЕ У РАЗВОЈ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА КАО ОСНОВНА ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНОГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА: ...     89-105
8     ПРОБЛЕМ ИЗБОРА АДЕКВАТНОГ РЕЖИМА ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈИ ...     391-414

Ненад Томић

4     ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА ...     57-75

Никола Василић

6     ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ ...     529-544

Никола Глуховић

3     ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ИЗБОР ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА КОД ВЕЛИКИХ КУПОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     35-56

Никола Жарковић

5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350

Никола Макојевић

5     МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ К ...     533-548
3     ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-480

Никола Мартиновић

2     НАЦИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ ...     21-40

Никола Миловановић

6     СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ...     597-617

Никола Миловић

6     ИСПУЊАВАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ ЕВРОПА 2020 У КОНТЕКСТУ РАСТА КОНКУРЕНТНОСТИ ...     695-712
12     КОНКУРЕНТНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ПРИМЈЕНУ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ...     629-640

Никола Његован

1     ПРОЦЕС КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У ЕМУ 12 ...     235-250
4     ИНФЛАЦИЈА И ЦЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ...     203-217

Никола Поповић

3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198

Индекс: