Индекс аутора Ј...

Име почиње словом Ј

Јадранка Ђуровић Тодоровић

3     ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     35-49
2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326

Јадранка Ђуровић-Тодоровић

3     ЕМПИРИЈСКА ОЦЕНА ФИСКАЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     217-232
4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69
5     СПЕЦИФИЧНОСТИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У АУСТРИЈИ ...     71-83
7     ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     73-83
3     АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     29-41
3     ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     33-46
2     ОДНОС ИЗМЕЂУ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ЗЕМЉАМА ОЕЦД-а ...     273-286
8     МЕЂУЗАВИСНОСТ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ РАСХОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РАСТУ ...     551-565

Јадранка Петровић

7     УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ...     389-411

Јасмина Богићевић

8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128
6     СОЛВЕНТНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА ...     95-108

Јасмина Поштин

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

Јасмина Старц

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

Јашко Ондреј

7     МОДЕЛИ РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ...     83-95

Јелена Андрашић

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499
13     УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     655-667

Јелена Бировљев

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383

Јелена Васић

2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216

Јелена Вемић Ђурковић

9     КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО КЉУЧНИ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     453-465

Јелена Голубовић

7     ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ КОМУНИКАЦИЈОМ СА СУПЕРВИЗОРОМ И ЛИЧНИМ ПОВРАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ...     535-554

Јелена Демко-Рихтер

2     УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ...     445-459

Јелена Ерић

6     ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НОВИХ ПОДУХВАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА ...     563-574

Јелена Живковић

4     КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     479-496

Јелена З. Станковић

3     ДВОФАЗНИ ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ ДИСТРИБУЦИЈЕ БОГАТСТВА ...     33-52
8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

Јелена Звездановић

5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86

Јелена Ј. Станковић

6     ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ЗАСНОВАНА НА ФИНАНСИЈСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА: УЛАЗНО О ...     239-252
2     КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ...     415-432
5     О ДЕТЕРМИНАНТАМА ЕФИКАСНОСТИ БАНАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ДВОСТЕПЕНИ ДЕА ПРИСТУП ...     215-233

Јелена Кочовић

8     ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ КАО ДОПУНА ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ У СРБИЈИ ...     541-560

Јелена Лукић

7     ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИ ...     421-436
2     ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     301-319

Јелена Матић

4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494

Јелена Миновић

2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477

Јелена Младеновић

7     ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     425-443
4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260

Јелена Обрадовић

4     ТРАНСМИСИЈА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РЕАЛНА КРЕТАЊА У СРБИЈИ – ВАР АНАЛИЗА ...     53-73

Јелена Петровић

4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215
12     СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ ...     323-337
3     ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛ ...     327-342

Јелена Радојичић

5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406
3     ХИПОТЕКАРНО ТРЖИШТЕ, СПЕКУЛАТИВНИ МЕХУРОВИ И ГЛОБАЛНА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА ...     657-670
7     ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА КАО ЕX АНТЕ И ЕX ПОСТ АНТИКРИЗНИ МЕХАНИЗАМ У БАНКАРСТВУ ...     535-554
1     АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     427-444
4     УТИЦАЈ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ ПРИХОДА И АКТИВЕ НА ПЕРФОРМАНСЕ БАНАКА У СРБИЈИ ...     197-214

Јелена Раичевић

4     РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ У ФУНКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ...     357-373

Јелена Рајковић

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

Јелена Станковић

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280
1     МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КАО СРЕДСТВО ЗА АНАЛИЗУ ПОРТФОЛИА ИНВЕСТИЦИЈ ...     329-341
14     ЦИЉЕВИ И ОГРАНИЧЕЊА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МОДЕЛА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     669-681
6     ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУ ...     513-531

Јелена Станојевић

2     АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     479-494

Јелена Тасић

10     ОРГАНСКА ХРАНА КАО ПЕРСПЕКТИВНИ ПРОИЗВОД СРБИЈЕ ...     411-424

Јелена Ћирић

8     РАЗЛОЗИ СЛАБИЈЕГ УСПЕХА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ СРБИЈЕ ...     121-137

Јелена Филиповић

2     КОГНИТИВНЕ И АФЕКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ГОЛИШАВОСТ У ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА У СРБИЈИ ...     33-47

Јиали Лу

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИНОСА НА КОРПОРАТИВНЕ ОБАВЕЗНИЦЕ У КИНИ ...     425-440

Јован Крстић

2     ИНТЕРНА КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА – ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО РЕВИДИРАНОГ ЦОСО МОД ...     151-166

Јована Савић

5     МЕРЕЊЕ СТАВОВА КЛИЈЕНАТА О КВАЛИТЕТУБАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     201-217

Јована Стојановић

3     ДА ЛИ СУ РЕВИЗОРСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ГРИНФИЛД СТРАНИХ ДИР ...     41-56

Јованка Биљан

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498
13     БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА ...     651-668
1     МЕРЕЊЕ УТИЦАЈА КРИЗЕ КОВИД-19 НА ДОЛАСКЕ СТРАНИХ ТУРИСТА ...     1-19

Јованка Попов Раљић

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388

Јованка Поповић

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

Јовица Мојић

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539

Јовица Станковић

8     ПРИМЕНА MOODLE ПЛАТФОРМЕ У ОНЛАЈН САМОЕВАЛУАЦИЈИ СТУДЕНАТА ...     281-304
6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560
8     ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     133-149

Јорда Радосављевић

3     ПЛАНИРАЊЕ ЗАЛИХА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА С ЦИЉЕМ ДА СЕ ОБЕЗЕБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРО ...     515-529

Југослав Аничић

1     РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО ПРЕДУСЛОВ ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     1-22

Индекс: